Informació procés participatiu 2018

Procés participatiu per a la distribució del pressupost de lliure disposició del Consell de Barri de La Floresta corresponent a l'any 2018

Tal com es recull en l'article 4 paràgraf e) del Reglament de funcionament intern dels Consell de Barri de Sant Cugat el Vallès, és funció del Consell de Barri "Proposar les inversions que cal fer en el barri per tal que es tingui en compte en el moment d’elaborar els pressupostos municipals, com a primer pas per anar desenvolupant els pressupostos participatius". És en aquesta línia que des del Consell de Barri s'impulsa un procés participatiu que ha de culminar amb una votació popular sobre el destí del pressupost de lliure disposició. L'objectiu és potenciar la participació en tot el procés, no només en la votació final, i posar en valor la responsabilitat ciutadana sobre allò que és públic.

Què és el procés participatiu del pressupost lliure disposició del Consell de Barri?

És el procés pel qual les florestanes i florestans podrem proposar, debatre i decidir el destí del pressupost de lliure disposició del nostre Consell de Barri.
Atenent que és el veïnat de la Floresta qui millor coneix les necessitats i les potencialitats del seu barri es convida a les persones i entitats del barri a presentar projectes i a decidir el destí d’aquest pressupost.
Es tracta d'un procés participatiu impulsat des del Consell de Barri de La Floresta per determinar el destí dels 90.000 de lliure disposició, dels quals està dotat enguany el Consell de Barri. En aquest sentit, es pretén que sigui un procés participatiu des d’una perspectiva netament comunitària i popular.

Assignació pressupostaria

Per tal de decidir quines són les propostes que es duran a terme amb els diners de lliure disposició de la Floresta, aquests s'aniran assignant segons l'ordre de votació. En el cas que la inversió de la següent proposta, superi el romanent, els tècnics municipals estudiaran la seva viabilitat. En el cas que la proposta no superi aquesta viabilitat, els diners del romanent passaran a la següent proposta.


Qui pot presentar projectes?

 • Persones a títol individual veïnes de la Floresta
 • Associacions i col·lectius de la Floresta
 • Comissions de treball del Consell de Barri la Floresta

Limitació pressupostària dels projectes:

 • Projectes de fins a 20.000€ als projectes d'inversió, fins arribar a 79.000
 • Projectes de despesa ordinària, fins arribar a 8.000€
 • 1 projecte de fins a 3.000€ treballat triat pels infants de la Floresta

Requisits que han de complir els projectes:

 • Tenir visió de barri i tenir impacte sobre el conjunt del territori.
 • Donar resposta a una necessitat concreta i justificada del barri.
 • Els projectes s’han de referir a temes de competència municipal.
 • Ser viables tècnicament i econòmica, i respectar el marc legal existent.
 • Tenir principi i final sense significar un cost addicional, pel Consell de Barri, en anys futurs.
 • Quedaran exclosos els projectes urbanístics que ja tinguin alguna partida pressupostària en altres instàncies municipals.
 • Quedaran exclosos els projectes que discriminin a les persones per la seva condició socioeconòmica, d’origen, de gènere o que impliqui algun tipus impacte negatiu sobre el medi ambient.

Com es poden presentar les propostes?


Calendarització del procés:

 • Fase 1:
  • El 12 de desembre presentació del procés al CB Ordinari
  • El 13 de desembre obertura del període de presentació de projectes.
  • El 21 de gener, data límit per a la presentació de projectes.
 • Fase 2: 
  • Setmana del 22 al 26 de gener, Consell de Barri Extraordinari per tal de que les persones o col·lectius puguin exposar el seu projecte a tot el consell.
  • El 2 de febrer validació tècnica per part dels tècnics de l’ajuntament i la presidència del Consell de Barri de la Floresta.
 • Fase 3:
  • Del 5 de febrer al 25 de febrer, difusió dels diferents projectes a la web del Consell de Barri i a les diferents plataformes de difusió del Barri.
  • La setmana del 26 de febrer al 4 de març es durà a terme la votació final.