Informació procés participatiu 2016

Procés participatiu per a la distribució del pressupost de lliure disposició del Consell de Barri de La Floresta corresponent a l'any 2016

Tal com es recull en l'article 4 paràgraf e) del Reglament de funcionament intern dels Consell de Barri de Sant Cugat el Vallès, és funció del Consell de Barri "Proposar les inversions que cal fer en el barri per tal que es tingui en compte en el moment d’elaborar els pressupostos municipals, com a primer pas per anar desenvolupant els pressupostos participatius".

És en aquesta línia que des del Consell de Barri s'està impulsant un procés participatiu que ha de culminar amb una votació popular sobre el destí del pressupost de lliure disposició. L'objectiu és potenciar la participació en tot el procés, no només en la votació final, i posar en valor la responsabilitat ciutadana sobre allò que és públic.


Què és el procés participatiu del  pressupost lliure disposició del Consell de Barri?

És el procés pel qual les florestanes i florestans podrem proposar, debatre i decidir el destí del pressupost de lliure disposició del nostre Consell de Barri.

Atenent que és el veïnat de la Floresta qui millor coneix les necessitats i les potencialitats del seu barri es convida a les persones i entitats del barri a presentar projectes i a decidir el destí d’aquest pressupost.

Es tracta d'un procés participatiu impulsat des del Consell de Barri de La Floresta per determinar el destí dels 80.000€ de lliure disposició, dels quals està dotat enguany el Consell de Barri. En aquest sentit, es pretén que sigui un procés participatiu des d’una perspectiva netament comunitària i popular.

Qui pot presentar projectes?

 • Persones a títol individual veïnes de la Floresta

 • Associacions i col·lectius de la Floresta

 • Comissions de treball del Consell de Barri la Floresta


Limitació pressupostària dels projectes

 • Projectes de fins a 20.000€

 • 1 projecte de fins a 3.000€ treballat triat pels infants de la Floresta


Requisits que han de complir els projectes
 • Tenir visió de barri i tenir impacte sobre el conjunt del territori.

 • Donar resposta a una necessitat concreta i justificada del barri.

 • Els projectes s’han de referir a temes de competència municipal.

 • Ser viables tècnicament i econòmica, i respectar el marc legal existent.

 • Tenir principi i final sense significar un cost addicional, pel Consell de Barri, en anys futurs.

 • Quedaran exclosos els projectes urbanístics que ja tinguin alguna partida pressupostària en altres instàncies municipals.

 • Quedaran exclosos els projectes que discriminin a les persones per la seva condició socioeconòmica, d’origen, de gènere o que implici algun tipus impacte negatiu sobre el medi ambient.

 • Les propostes es podran presentar a través de les següents modalitats:

1) Omplint un formulari en paper i portar-lo a l’OAC de La Floresta
2) A través del formulari d'aquest web
3) Enviant un correu electrònic a l'adreça conselldebarri@lafloresta.info amb les mateixes dades del formulari

Estructura del procés

 • Fase 1: Presentació de la proposta de procés participatiu i recull dels projectes.

 • Fase 2: Validació tècnica municipal i presentació dels projectes al Consell de Barri.

 • Fase 3: Difusió i votació dels projectes

Calendarització del procés

Fase 1:

 • El 8 de Maig comença l'obertura del període de presentació de projectes.
 • L’1 de Juny, data límit per a la presentació de projectes.

Fase 2:

 • Del 2 al 15 de juny validació tècnica per part dels tècnics de l’ajuntament

 • El 22 de Juny, Consell de Barri extraordinari per tal de que les persones o col·lectius puguin exposar el seu projecte a tot el consell.

Fase 3:

 • Del 23 de Juny al 28 de Setembre, difusió dels diferents projecte a la web del Consell de Barri i a les diferents plataformes de difusió del Barri

 • S’establirà una comissió de seguiment per al dia de la votació (1 membre de presidència + 1 membre de cada comissió del barri)

 • Els dies 29 i 30 de setembre és durà a terme la votació final.

Calendari del procés participatiu lliure disposició

Mecanisme de votació

 • La votació serà durant els dies 28 i 29 de setembre i l'urna passarà per tres llocs cada dia. (Sortida del Col·legi La Floresta, el Centre Social i Sanitari i la Plaça de l’Estació).

 • Per garantir la transparéncia de les votacions sempre hi haurà com a mínim, custodiant la urna, un regirdor/a de l'Ajuntament i un membre de presidència i un membre d’alguna de les comissions del Consell de Barri.

 • En la votació cada persona podrà votar un mínim de dos i un màxim de cinc projectes prioritzats numèricament de l'1 al 5.

 • L'escrutini i publicació dels resultats tindrà lloc el mateix dia 29 al tancament de la jornada.