Resum reunió 9 de juliol 2018. (Mobilitat)

ACTA  :  GRUP MOTOR DE MOBILITAT DE LA FLORESTA

 

Data:  09  de juliol de 2018

Hora: 19h-21.30h

Lloc: Centre sociosanitari de la Floresta

 

Assisteixen:  

Albert Muratet, cap de secció de mobilitat

Marta Vives, tècnica de mobilitat

Oriol Arechavala, tècnic de Participació Ciutadana

Judith Requena, consultora MCRIT

Xavi Clavell, Assemblea de la bici

Julie Daguier, Arquitecte - Consell de  barri

Francesc Duch,  Arquitecte

Vicenç Segura, Ass de Veïns El Faig

Montse Casals, Ass. de Veïns el Faig

Carles Masnou, Sant Cugat Camina

Guillermo Gallego, AVP La Floresta

Ferran Margineda, Comissió de Mobilitat

Ramón Piqué, Comissió de Mobilitat

Riccardo C.

 

Presentació de la sessió (PPT)

https://elnuvol.santcugat.cat/s/27wD7pKcY5rbnay

 

 Desenvolupament de la sessió

Judith Requena, consultora de l’empresa MCRI,  presenta l’estratègia de mobilitat per a la Floresta, que te per objectiu millorar la mobilitat i seguretat dels vianants i dels mitjans de transport no motoritzats, que recull els resultats del procés participatiu i planteja 3 solucions diferents segons la tipologia de  carrer:

 

1.      Carrers de doble sentit regulats amb apartadors

2.      Carrers de doble sentit regulats amb plataforma única/convivència

3.      Trams amb sentit únic de circulació de vehicles

 

Respecte a la primera versió d’estratègia presentada en l’anterior sessió del grup motor, s’ha descartat la opció de trams de doble sentit de circulació regulats amb semàfor, ja que s’ha valorat que pot comportar problemes quan els semàfors no funcionen i per als veïns/es que viuen dins del tram semaforitzat. En el seu lloc s’opta per la solució de plataforma única amb prioritat de pas d’un sentit.

       

La proposta d’estratègia global (Diapositiva 58) preveu mantenir el doble sentit de circulació als carrers Emeterio Escudero,  Montseny, Pere Planes i Diputació i Buscarons, garantint sempre un espai per a vianants lliure d’obstacles de 1,5 metres i gestionant els estretament de calçada amb plataformes úniques i/o sistemes d’apartadors de vehicles, per a que un vehicle s’esperi mentre passa l’altre allà on no hi caben dos cotxes.

 

Els carrers que es proposen passar a sentit únic per a garantir un espai de vianants de qualitat, atenent que compten amb alternatives raonables en sentit contrari,  són: C/Nou de la Floresta, i Margarit (itinerari escolar on es garanteix un mínim de 2 metres de vorera), carrer de La Palmera, Passeig de la Floresta i Av. Verge de Montserrat.

 

Es comenten les propostes de secció dels carrers Emeterio Escudero, Passeig de la Floresta, Nou de la Floresta (document adjunt)

 

Principals temes comentats:

 

Av. Verge de Montserrat: Es debat sobre quina és la millor opció per a l’Av. Verge de Montserrat (sentit únic o doble sentit amb sistema d’apartadors i/o plataforma única. Es comenta que ja té una bona alternativa per a vianants que és el camí del c/Estel.

 

Plataformes úniques: Es planteja la necessitat de garantir que les plataformes úniques realment funcionin com a zones pacificades, ja que si són molt grans, encara que siguin elevades, poden donar la sensació de carrer normal. Es comenten solucions amb mobiliari per aconseguir-ho.

 

Catifa central: Es proposa que en les plataformes úniques es pinti una catifa central al mig del carrer, ja que això fa que els conductors prenguin consciència de que poden passar però  es troben en un espai de convivència amb els vianants/ciclistes.

 

Senyalització per a vianants: Es proposa que el pla contempli també senyalització viària per als vianants, i no únicament per als conductors.

 

Solucions de caràcter paisatgístic: Es proposa que en alguns carrers, com Emeterio Escudero, es contemplin solucions  paisatgístiques per a millorar la qualitat de l’espai destinat als vianants.

 

Prova pilot: Es planteja la possibilitat de fer una prova pilot en algun carrer. Es discuteix la idoneïtat d’aquesta mesura, ja que tots els canvis de mobilitat inicialment generen queixes pel canvi d’`hàbits que comporten, i no es pot valorar el seu funcionament fins passats uns mesos.

 

Circulació de bicicletes: Es proposa que , en els carrers de sentit únic, les bicicletes tinguin sempre la opció del doble sentit de circulació, ja que a la Floresta la bicicleta circula condicionada pels pendents i no dels sentits de circulació dels vehicles. En aquests carrers, en que la calçada serà de 3,5 m, es planteja pintar un carril bici a la calçada que permeti el sentit contrari.

 

Planejament urbanístic: es planteja la necessitat de buscar solucions des del planejament urbanístic, fent petites expropiacions allà on sigui necessari per aconseguir amples de via més gran. Es proposa que el Pla reculli aquesta necessitat.

 

Pacificació – reducció de la velocitat. En els carrers que es proposa sentit únic de vehicles per a guanyar espai per als vianants, es planteja la necessitat de que també siguin vies pacificades on els cotxes no corrin. Es comenten estratègies per a fer-ho.

 

Evitar l’aparcament a la vorera: preocupa com evitar que els vehicles aparquin a sobre la vorera allà on aquesta s’amplii.

 

Acords

·         S’acorda que l’Ajuntament enviï els documents treballats en la sessió per a que la Comissió de Mobilitat del Consell de barri pugui fer una nova reunió i acabar de valorar les propostes.

 

·         Hi ha acord sobre l’estratègia global de mobilitat, però pel que fa al detall de les diferents seccions de carrer, aquestes s’hauran de concretar a mesura que es facin els projectes

 

·         No s’arriba a un consens sobre la millor opció per a l’Av. Verge de Montserrat. S’acorda que des de la Comissió de Mobilitat del Consell de barri es comuniqui a l’Ajunatment quina opció es considera  prioritària.

 

·         S’acorda un calendari que permeti tancar la proposta a mitjans de setembre i aprovar el projecte en el Consell de barri de La Floresta del dia 25 de setembre.

 

 

Finalització de la sessió .  

Finalitza la sessió a les 21.30h

Comments