Resum reunió 25/5/16

COMISSIÓ D’URBANISME, MOBILITAT I SERVEIS URBANS


Resum de la reunió del dia 25 de maig de 2016


Assistència: Pilar Escriche, Encarna García, Esteve Urpina, Antonio García García, Jaume Llach Cruz, Xavier Clavell, Josep Àngel Noguera Cortez, Josep Oriol Madurell Frigola, Leandro Jaroslavsky, Rosa Turon, Maria Jesús García Fabregas, Ferran Margineda, Ramon Borda Crespo, Mabel Castarlenas Sancho, Josep Madeo Mas, Oscar Bermejo Giménez, Josep Apante, Ramon Piqué i Guillermo Gallego.


Resum del la reunió per ordre dels temes tractats:


L’objectiu d’aquesta comissió és traslladar els temes tractats al regidor d’Urbanisme i Mobilitat Damià Calvet per tal de poder establir un ordre de prioritats en la seva execució i poder determinar un calendari concret.


Carrer pas de l’estació

Disposem d’un plànol amb una proposta facilitada pels serveis tècnics de l’ajuntament en la qual es proposa deixar la meitat del carrer amb un màxim d’aparcament de 2 hores i la resta d’aparcament lliure.

En relació a aquesta proposta es va comentar el següent:

Cal invertir l’ordre de la zona lliure i la reservada de forma que la zona reservada resti mes a prop del Centre Social i Sanitari

En relació a la zona reservada es comenta que s’hauria d’equiparar a la zona vermella de Sant Cugat, es a dir, no cal que sigui exclusiva per al Centre ja que la realitat demostra que la gent que visita el Centre aparca al carrer superior.

Una altra possibilitat és utilitzar els rellotges de paper.

Es comenta que durant el cap de setmana s'incompleixem tots els senyals d’aparcament ja que s’aparca sobre les voreres i sobre les zones verdes.

Es comenta, també, que és important respectar i fomentar l’activitat comercial a La Floresta, i, en aquest sentit, s’ha de facilitar l’aparcament a prop de les zones de restauració.


Transport urbà i Taula de Mobilitat

Atès que en Ferran Margineda s’ha de marxar abans de la reunió s'avança aquest punt de l’ordre del dia.

Es reparteixen 7 copies del document intitulat: El transport públic a la Floresta i les Planes. Aquest document esmenta un seguit de propostes que podreu llegir al document que podeu descarregar de l'apartat de la Comissió d'Urbanisme del web http://www.lafloresta.info.

En Ferran adverteix que la modificació de la Plaça del Centre presenta grans dificultats en relació a l’organitzacio del transport públic.

Es comenta que a la Plaça del Dr Villar no hi ha parada i que, quan els últims autobusos inicien el seu recorregut sense passatge de vegades marxen directament i no fan el seu recorregut.

Es manifesta que el nostre barri pateix discriminació en els serveis de transport en relació a la resta del municipi.

Cal definir com més aviat possible el tramat de les direccions dels carrers de La Floresta.


S'informa que s'ha creat la taula de Mobilitat de Sant Cugat on, entre d'altres, hi ha un representant de cada Consell de Barri. L'objectiu és abordar tots eles temes relacionats amb la mobilitat del municipi: vianants, bicicletes, transport públic, vehicles privats, etc.


En aquest espai. el de la Taula de Mobilitat de Sant Cugat, és on caldrà fer les propostes de millora de la mobilitat d el barri. En aquest sentit es demana si algú vol fer de representant en els temes de mobilitat dins i no ha sortit cap voluntari.

Una de les funcions del representant dels temes de mobilitat a més de ser la veu del barri a la Taula de Mobilitat podria ser recollir totes les inquietuds en relació a aquest tema i centralitzar-les.

El Ferran Margineda, persona molt vinculada i coneixedora del transport urbà en l'àmbit de la Floresta es presta a donar uncop de mà en aquest tema, com sempre ha fet.


Baixada de Can Llobet

Es comenta que per garantir la circulació amb seguretat per als vianants a la Baixada de Can Llobet en el marc de la creació d'un camí segur escolar cal eliminar l'aparcament dels cotxes i per eliminar aquests aparcaments s’hauran de reemplaçar els aparcaments que es treuen per altres a prop d’aquest lloc.

Es proposa buscar nous aparcaments davant de les pistes i al carrer Ginjolers i intentar connectar aquest carrer amb l’avinguda de Montserrat (ja sigui a peu o continuant el carrer)

Cal demanar que l’ajuntament estudiï una proposta per tal que els veïns la puguin valorar.

Es comenta que el planejament preveu places soterrades davant de l’actual oficina bancària, però aquesta solució serà a llarg termini.


Ascensor FGC

S’informa que els representants de l’Ajuntament que formen part del Consell d’Administració de FGC estan treballant per la demanda de l’ascensor.


Escales Tarruell mecàniques

S’ha rebut un escrit del Col·lectiu de Gent Gran de La Floresta demanant, entre altres coses, la instal·lació d’escales mecàniques a les escales Tarruell per tal de poder fer més accessible el Casino a les persones amb problemes de mobilitat. Fan referència que aquest compromís forma part del programa electoral de CIU.

Caldrà demanar a l’Ajuntament una valoració acurada d’aquesta obra per tal que sigui valorada pels veïns.

La carta del col·lectiu de gent gran es va presentar en el Ple del dia 5 de maig i  incloïa altres dos requeriments que s'han traslladat a l’ajuntament per tal de programar la seva execució: arranjament de les escales Renyé:

  1. Arranjament de l'entrada al Centre Social i Sanitari (que es farà amb diners de lliure disposició)

  2. Arranjament de les Escales Renyé. Són les escales de fusta que baixen al Centre Social i Sanitari. estan força malmeses.

Carrer Piscina

Els veïns del carrer Piscina tornen a insistir sobre la deficient execució del seu carrer.

Atès que esta inclòs a les partides a executar amb els diners de llibre disposició (40.000€) s’ha acordat fer una visita amb la presidència del CdB i aconseguir el compromís de la seva execució en la reunió que es mantindrà amb en Damià Calvet.

Nota: el dia 6 de juny de 2016 es va realitzar la visita al carrer per part d’en Ramon Piqué i Guillermo Gallego amb veïns del carrer i es va documentar fotogràficament.


Mobilitat i seguretat als carrers

Com a fase final del Pla de Millora (asfaltat dels carrers) cal definir la situació dels elements de seguretat i informació que resten pendents d’executar (desacceleradors, coixins berlinesos, senyalització horitzontal i vertical, boines i elements de protecció de vianants i vehicles, etc)

En Josep Noguera serà la persona responsable de recollir els requeriments dels veïns i de proposar, juntament amb en Guillermo Gallego, els llocs pendents d’executar.

Els suggeriments dels veïns afectats pel Pla de Millora es poden posar en contacte amb el mail de josepnoguera (cal linkar el mail)


Final comissió

Atesa l’hora s’ha finalitzat la reunió i s’ha proposat continuar-la el 15 de juny de 2016.


Els temes tractats es traslladaran a la reunió que es mantindrà amb en Damià Calvet.