Comissió d’habitatge i Mobilitat. Consell de Barri de La Floresta
Resum de la reunió celebrada el dia 25-1-2018.Assisteixen a la reunió el Sr. Damià Calvet (Tinent d'Alcalde i Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Cugat) i el Sr. Antoni Serra, Director de l'Àmbir¡t d'Urbanisme de l'Ajuntament en Lluís Hosta, gerent de PROMUSA.

En Ramon Piqué, membre de la Comisisó d'Urbanisme i Mobilitat condueix la reunió.


La reunió comença a les 19:10.


● En. Ramon Piqué presenta el problema històric d’habitatge a La Floresta i es posa en antecedents als assistents sobre la situació que ha portat a fer la reunió d’avui. Es presenta a continuació el document de treball que va elaborar la comissió i les seves propostes:

 • Proposta HPO+altres a la Plaça de L’estació
 • Proposta solar Heretat Miralles i Emeterio Escudero.
 • Masoveria Urbana: Residència Verge Montserrat, Solar Emeterio Escudero.
Es posa d’exemple la Casa Eugeni-Horacio.
 • - Proposta Cooperativa de Vivendes.
 • - Proposta vivendes per a Gent Gran.
● Es ressalta la necessitat d’harmonitzar qualsevol construcció o habitatge amb l’entorn del Barri i Parc Natural.

● Pren la paraula el Sr. Damià Calvet, excusen als altres companys que no han pogut assistir. Posa en antecedents sobre la reunió i comenta els compromisos assolits pel barri i l’ajuntament recentment en quant a habitatge:
 • Treball conjunt entre consell de barri i ajuntament
 • Retirada per part del barri de la moció a l’ajuntament
● el Sr. Damià vol establir plaços, no massa llargs per a afrontar el problema de l’habitatge a la Floresta. Es vol fer la feina en aquest mandat.

● L’ajuntament vol incrementar els HPO de lloguer a La Floresta, i vol debatre el model i ubicació. Es pot comptar amb una col·laboració pública-privada o altres fórmules. Per a afrontar el tema compten amb diversa documentació:
 • Descripció del barri (estadística i documentació).
 • Actius de sòl públic, descripció física i normativa actual.
 • Estat comptable dels actius
 • Propostes i idees per a que es debatin amb el consell de barri.
● L’ajuntament vol fer una aposta sostinguda i sostenible per l’habitatge, coincideixen amb el veïnat que en començar a treballar sobre la Plaça de L’Estació. Es destaca la centralitat com a virtut, i es menciona la sinèrgia que s’estableix amb l’estació.

Pregunta: Un veí comenta que l’ajuntament ha de tenir més iniciativa i ser proactiu en aconseguir sol. Comenta que els subasters i altres entitats compren sòl a molt baix preu i perquè no ho fa l’ajuntament.

Resposta: El Sr. Antoni Serra defensa la política de compres de l’ajuntament . Posa exemples de recents adquisicions. Admet però que l’ajuntament potser no pot arribar a afinar tant com els subhasters o altres quan es tracta de peces petites de terreny.

● L’ajuntament coincideix amb el document presentat pels veïns pel que fa a l’edifici de la l'antiga residència d'avis del Carrer Verge de Montserrat i el solar del costat com a potencials llocs també per a ubicar HPO, ja que aquest tipus de promoció requereix d’un terreny gran i adient.

● El Sr. Antoni Serra comenta que es vol fomentar la centralitat i la vida de barri. Si es construeix HPO lluny del centre s’incrementaran les despeses derivades del transport. Es defineix la necessitat d’adaptar-se a les diverses situacions dels veïns, possibles solucions com els unihabitatges, dimensionar habitatges, compartició d’espais, borses d’habitatge dotacional per a gent gran, etc...

● El model de ciutat jardí s’ha de redefinir a l’àrea metropolitana, mitjançant la flexibilització de la normativa. Un exemple exagerat però entenedor seria poder fer 2 habitatges per parcel·la.

Pregunta: la Sra Pilar Escriche vol que consti en acta la necessitat d’una residència per a gent gran, d’una biblioteca, d’un centre de dia, a més de l’HPO i altres equipaments.

Resposta: Des de l’ajuntament es confirma que revisant la piràmide poblacional es veu clarament la necessitat d’equipaments per a gent gran donat que el veïnat compta cada cop amb més població de la tercera edat.

Pregunta: Veí sol·licita si es coneixen dades sobre l’oficina d’habitatge de Sant Cugat. Nº de peticions, etc....

Resposta: el Sr. Damià confirma que es disposa de dades, i que aquestes es tenen en compte però que es realitzen totes les solucions que el parc d’habitatge permet.

● L’Ajuntament presenta els sòls de que disposa l’ajuntament a La Floresta, i comenta que torna a haver cert crèdit per part de les entitats bancàries per tal de que es pugui tornar a fer noves promocions d’HPO.

Pregunta: Veí sol·licita si es coneixen dades sobre el terreny ocupat a la corba del carrer Emeterio Escudero.

Resposta: S’ha intentat comprar però el propietari privat fa 5 anys demanava molts diners.


Pregunta: Veí sol·licita dades sobre terreny de l’herència de Pere Manau.

Resposta: No es té constància d’aquesta propietat per part de l’ajuntament.


● En Ramon Piqué proposa fer 3 trobades monogràfiques per a tractar habitatge amb l’ajuntament i establir un calendari. Proposa els següents temes:
 • HPO
 • Gent gran – Habitatge dotacional
 • Masoveria, cooperativa, altres – Nous models.
● El Sr. Damià Calvet creu més convenient enfocar-ho de la següent manera:
 • Solars Actuals i com utilitzar-los. (Ex: estació 2100m, 10 pisos HPO i 10 pisos Gent gran?).
 • Alternatives, permutes, cerques de solars.
 • Nous models.
● El Sr. Guillermo Gallego de l’Associació de Propietaris i Veïns de La Floresta matisa el nom dels monogràfics i reclama la necessitat de no centrar-se només en habitatge i contemplar els equipaments i altres serveis del barri. El Sr. Damià està d’acord en aquest punt i comenta que aquests equipaments es tindran en compte en els estudis.

● El Sr. Antoni Serra respecte els títols dels monogràfics no veu un problema el fet de destacar destinataris o ús. Fa una sol·licitud d’un repositori per a que es pugui penjar i compartir la informació de treball. Es proposa la web del consell de barri com a eina.

● En Ramon Piqué remarca la importància d’haver establer el dia d’avui un canal de comunicació amb l’ajuntament i es proposen les següents dates per a la primera reunió:

Dimecres 7 o dijous 8 de Febrer.

● El Sr. Damià Calvet confirma que la baixada de Can Llobet està prevista per a aquest any, i que les obres a la Plaça Miquel Olivella començaran properament.

Pregunta: En Josep Iglesias demana si hi ha un sostre habitacional (màx. Nº habitants a La Floresta).

Resposta: L’ajuntament contesta que potser no hi ha un sostre legal però si un sostre en temes de sostenibilitat. Al 2017 hi havia 4535 habitants a La Floresta, com a màxim teòric el nombre sorgiria de la fórmula: (ocupació mitja habitatge x nº habitatges màxim)


La reunió clou a les 21:00h.