Resum comissió mixta habitatge (10/2/20)

Reunió de la Comissió d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge del Consell de Barri de la Floresta (10/2/2020)

Assistència per part de l’Ajuntament: Francesc Duch (tinent d’alcalde d’urbanisme) i Xavier Ludevid (director d’àmbit)

Assistència per part de la Floresta: Ferran Casanovas, Enric González, Beatriu Mañach, Isidre Marías, Francesc Pla, Eva Serrats, Manel Segarra, Guillermo Gallego, Ramon Piqué, Xènia Amoròs i Josep Iglesias.

L’objectiu de la reunió era abordar el tema de l’habitatge a la Floresta a partir del document que va presentar l’anterior equip de govern intitulat “Proposta d’alternatives sobre habitatge protegit a la Floresta”. El document s’estructurava en 8 punts que repassem un per un amb els responsables d’habitatge de l’actual govern municipal. El text està disponible al web del Consell de Barri (http://lafloresta.info) i el podeu descarregar també clicant aquí.


En Francesc Duch apunta d’entrada que l’objectiu de l’actual govern pel que fa a la Floresta és donar continuïtat al document, però que hi ha matisos que volen explicar

Sobre la constitució d’un Observatori de la Floresta

Sobre aquest tema apunta que l’Ajuntament no disposa d’un espai on pensar i reflexionar sobre habitatge en els termes que es recullen en la proposta florestana i creuen que en clau municipal és més adequat crear un observatori a nivel de tot el municipi. Per tant no es tirarà endavant amb l’Observatori de la Floresta. Diu que quan es posi en marxa la Floresta hauria de tenir un paper destacat. 

La voluntat de l’Ajuntament és destinar un parell de persones de manera exclusiva al tema de l’habitatge, que es convertirà a la pràctica en un servei municipal. Actualment per raons pressupostàries no està clar, però, si podran dedicar recursos humans a aquesta nova instància.

Informa que s’ha avançat en la signatura d’un conveni amb l’Observatori Metropolità de l’Habitatge.

Insisteixen que pel que fa al CB de la Floresta en aquest nou, es vol trobar l’encaix en la línia que es recollia el document de la proposta del reglament que es va arribar a treballar a finals del mandat anterior.

En un moment donat en Xavier Ludevid deixa anar que atenent la realitat dels diferents barris respecte a l’organització de grups de treball sobre habitatge (on la Floresta ja en té un de força consolidat) es podria donar el cas que els dos tècnics treballessin pràcticament per a la Comissió d’Habitatge de la Floresta.

Sobre les cooperatives d’habitatge i la cessió d’ús

Apunten que volen avançar en el tema de les cooperatives d’habitatge i que quan tinguin sobre la taula la possibilitat “d’obrir el paquet” ens ho faran saber. 

Sobre els terrenys que l’equip anterior havia apuntat (parcel·la propera a Emeterio Escudero) per a la cessió d’ús diuen que per tirar-ho endavant caldria fer modificacions del PGM atenent que ara per ara és zona d’equipaments i segons la normativa actual només es podria fer vivenda protegida de pas, és a dir per col·lectius de joves o de gent gran. 

En la discussió torna a posar-se la mirada sobre espais com ara l’antiga residència de la gent gran del carrer Verge de Montserrat (a tocar de la Casa Blava). També s’apunten fórmules, per part del veïnat, que passin per canviar qualificacions entre alguna de les parcel·les HPO de Verge de Montserrat (a la banda de l’estació).

No s’acorda res al respecte però des de l’Ajuntament apunten que aquests temes són els que caldria anar treballant en futures trobades.

Sobre l'ajustament del planejament urbanístic en funció de l’estructura real de la Floresta

S’apunta que la modificació del PGM és un procés lent i farragós que val la pena aprofitar una possible modificació per incloure-hi altres temes. Es torna a posar sobre la taula si el sostre poblacional previst per a la Floresta té sentit tenint en compte el context de canvi climàtic i les necessitats que se’n derivarien en matèria de mobilitat i serveis.

No s’acorda res al respecte però des de l’Ajuntament apunten que aquests temes són els que caldria anar treballant en futures trobades.

Sobre el desenvolupament de la centralitat de l’estació

En aquest punt se’ls recorda que el compromís de l'Ajuntament era posar sobre la taula una proposta de projecte sobre la qual començar a prendre decisions. Per part de l’Ajuntament s’apunta que els cal que el veïnat decideixi quina és la fórmula a desenvolupar.

Es recorda, per part del veïnat, que la intervenció ha de tenir en compte una mirada sobre la plaça; que cal contemplar la ubicació de la biblioteca de proximitat del barri; que sobre la taula s’ha posat en valor que la vivenda HPO que es construeixi sigui destinada a la gent gran; etc.

Es demana de manera explícita a l’Ajuntament que comencin a treballar el tema de les expropiacions per avançar feina.

Els responsables municipals es comprometen a fer una visita al despatx de l’Eva i el Francesc per tornar a veure les propostes que estudiants d'arquitectura van fer sobre la plaça.

Respecte a la resta de parcel·les HPO ubicades a Verge de Montserrat que han estat tractades en diverses ocasions des de l’Ajuntament apunten que aquests temes són els que caldria anar acabant de definir en futures trobades.

Sobre el registre municipal de solars sense edificar

Ja cap al final de la trobada s’arriba a aquest punt que des de l’Ajuntament diuen que no hi ha cap novetat al respecte malgrat que, segons el document objecte de la trobada, el registre ja està constituït.

La reunió acaba amb el compromís per part de l’Ajuntament que es posaran en contacte amb la Comissió d’Habitatge quan hi hagi informació nova.


A tall de valoració

Posteriorment a la reunió, un cop han marxat els representants municipals, fem una primera valoració col·lectiva de la situació. 

És genalitzada la decepció respecte a las perspectives que s’havien obert en matèria d’habitatge. Pràcticament cap dels 8 punts recollits en el document tenen recorregut en els termes que s’havia treballat, especialment en aquells que tenen un vessant més novedós i alternatiu, com podrien ser la creació de l’observatori de la Floresta o la cessió d’ús de terreny per cooperatives d’habitatge.

Dóna la sensació de fer passes enrera quan s’havia arribat a uns mínim de consens entre el veïnat i amb l’Ajuntament sobre el qual començar a desbloquejat el tema de l’habitatge a la Floresta.

S’acorda deixar passar uns dies per tornar a trobar-nos i reflexionar amb calma sobre quina és l’estratègia que caldria seguir.