Resum 4 d'abril de 2018

Acta de la reunió celebrada el dia 4-4-2018.

Comissió d’habitatge i Mobilitat. Consell de Barri de La Floresta

Es tracta d’una reunió per a preparar la propera reunió del dia 10 d’Abril amb l’ajuntament.

La reunió comença a les 19:05.

Les intervencions del veïns van en la següent línia:
 • Es proposa programar amb l'Ajuntament les reunions temàtiques sobre habitatge en paral·lel amb les que es facin amb sobre HPO.. 
 • El projecte de la plaça de l’estació no és totalment sòl públic. S’estima en aproximadament uns 5 anys fins que es pugui començar, no és d’execució immediata.
 • La parcel·la entre els carrers Verge de Montserrat i el carrer Bona Vista sembla estar dins el plantejament urbanístic, amb una afectació a un vial previst. D’aquesta manera tampoc no és d’execució immediata, si bé les gestions no serien tan complexes com les de la Plaça Estació.
 • De la visita que van fer els veïns a peu de carrer, es comprova com les parcel·les haurien de compartir vivendes plurifamiliars públiques amb altres properes de privades i sorgeix el dubte de com es podrien arribar a fer les places de pàrquing. També es veu que hi ha cables de mitja i alta tensió que cal valorar com afectarien a les construccions.
 • Veïns demanen preservar els boscos de la Floresta, i es demana que es valorin criteris no només tècnics sinó per exemple ambientals i altres factors.
 • Veïns expressen la seva idea de que a les parcel·les de Verge Montserrat – Ginjoler no s’ha de construir. Proposen que les parcel·les on es construeixi es busquin a altres solars de La Floresta ja que n’hi ha molts de més adients (reunió 2 amb ajuntament).
 • Es valora la necessitat d’habitatge públic a Sant Cugat. Es comenta que si el barri no es posa d’acord amb l’ajuntament, podria succeir que es construeixi per part de l’IMSOL però sense tenir en compte els criteris del barri.
 • Es presenta un DAFO amb les idees comentades per els veïns.
 • Si els habitatges es fan en zones que llinden amb parc forestal, les franges de 25m de prevenció d’incendis ( distància entre arbres 6m) aplicaran a zones que fins ara no es veien afectades i perdrem parc natural. Es demana construir els habitatges al centre de la Floresta i mitjançant permutes no construir a les parcel·les on hi ha zona boscosa.
 • Un veí fa una proposta concreta. Proposa definir Plaça estació i Plaça del centre com a eixos de centralitat, alliberar l’espai verd que queda enmig sense tocar el carrer Estel i fer permutes de parcel·les.
 • Es demana reforçar les parcel·les de bosc, no només no construir sinó potenciar amb projectes aquests terrenys.
 • S’explica que si el projecte de fer Habitatge Públic és del municipi, és molt possible que hi hagi llocs més adients a Sant Cugat per a edificar que no els terrenys boscosos de La Floresta. Cal buscar Parcel·les a altres indrets de Sant Cugat i preservar el bosc de La Floresta.

Acords que es van assolir:
 • No es vol edificar al carrer estel i hi ha unanimitat en no fer la promoció ubicada a tocar de Ginjoler .
 • Es veu bé fer Habitatge Públic a la Plaça de l’Estació.
 • Es veu bé fer una cerca d’altres parcel·les més interiors i sense bosc on fer habitatge.
 • No es vol edificar a la parcel·la boscosa que hi ha al costat de les cases dels Mestres.
 • No es vol perdre el sòl de PROMUSA.
No hi ha acord sobre fer habitatge a les parcel·les de Verge Montserrat en tant que hi ha qui acceptaria la promoció a més propera a la pizzeria però no les altres que toquen al carrer estel.

Es proposa:
 • Demanar a l’ajuntament que no vengui els terrenys de PROMUSA, i proposar parcel·les alternatives on fer aquest habitatge. (cal boscar-les tant a la Floresta com a tot el municipi).
 • Demanar a ajuntament o elaborar un mapa cartogràfic de La Floresta més complet i on es pugui valorar on fer habitatge no només per tipologia de parcel·les sinó per altres criteris.
Donada la complexitat dels temes es proposa realitzar una altra reunió per a seguir avançant i aconseguir propostes concretes per a l’ajuntament.


La reunió conclou a les 21:30h.