Resum 28 de maig de 2018

Acta de la reunió de la Comissió d’Habitatge de La Floresta

Data: 28/05/2018

Horari: 19:00 a 21:30 h.

Assistents: Damià Calvet, Antoni Serra i Lluis Hosta (representants de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i PROMUSA) i veïns i veïnes participants de la Comissió d’Habitatge de La Floresta.


Acta:

Es comença la reunió fixant data i hora per la propera reunió entre l’Ajuntament i la Comissió d’Habitatge. Serà el dimarts dia 19/06/2018 a les 19:00 h al Centre Sociosanitari. Aquesta sessió serà per avançar en la recerca d’altres fórmules per facilitar l’accés a l’habitatge a preu assequible.

Intervenen l’Antoni Serra i el Lluis Hosta explicant la feina que han fet a l’Ajuntament i PROMUSA des de la última reunió. Ens mostren un estudi amb possibles implantacions i intervencions en terrenys municipals;

A) Projecte d’edifici a la Plaça de l’Estació: Es proposa completar els edificis alts existents amb una planta baixa per equipaments i fer 27 pisos per gent gran a les plantes pis, tot i que el programa es pot redefinir segons es convingui. S’aprofitarà la intervenció per reurbanitzar la plaça Miquel Ros, la plaça de l’Estació i el terreny de la Sardana. S’ha contactat amb el propietari principal (BBVA) i properament es farà amb els altres 2 propietaris per tal de buscar un acord, ja sigui de compravenda o de permuta, per desenvolupar el projecte. En principi no cal modificar el planejament vigent per poder executar les obres.

B) Projecte de 2 edificis nous a la parcel.la de davant la pizzeria (Verge de Montserrat): a partir del projecte que es va fer en el seu moment , s’ha modificat per tal de minimitzar l’impacte sobre l’entorn natural, a partir d’un plànol detallat de l’arbrat existent i la seva localització. Es proposa mantenir el número d’habitatges (24) però reduint la seva dimensió, ja que serien de lloguer i la ràtio està entre 60-70 m2 per habitatge, mentre que abans estava entre 80-90 m2/hab. També s’ha eliminat l’aparcament de grans dimensions i s’ha limitat a 12 places, situades a sota d’un dels 2 edificis. Caldria validar la reserva mínima d’aparcament per habitatge dotacional. No es preveu comerç en planta baixa. Es manté bona part de l’arbrat existent.

C) Projecte de 4 edificis nous a la parcel.la de sobre la casa dels mestres, amb accés des del carrer Estel i modificació del carrer del Ginjoler: a partir de projecte anterior es proposa minimitzar el seu impacte a partir de l’estudi de l’arbrat existent (395 arbres). Es proposa limitar l’aparcament al sota dels edificis per permetre franges de bosc passants entre cada edifici. Es proposa urbanitzar el c/ Estel a tota la façana amb la parcel.la, per accés de vianants. Els cotxes accedirien per l’extrem més proper a Verge de Montserrat. Número previst d’habitatges: 75 entre 60-70 m2, amb 2-3 habitacions, tot i que si es renunciés a l’edifici més proper a l’estació es passaria a 63 habitatges i es preservarien arbres importants. Aquest projecte podria anar vinculat a la modificació del c/ Ginjoler, consistent en canviar el recorregut en forma de S per donar més recorregut i suavitzar el pendent, que seria constant del 10%. Disposaria d’aparcament en cordó i una bossa tocant a Verge Montserrat, amb un total de 73 places d’aparcament. Els espais sobrants passarien a ser zones verdes o forestals.

D) Projecte de 3 edificis nous a la parcel.la del Passatge de Freixas: Projecte no tant elaborat com els anteriors, on es proposa 32 habitatges per joves en 3 edificis de PB+2 amb accés per passeres. Els habitatges tindrien entre 40-60 m2. No està previst l’aparcament, tot i que es podria posar a sota els habitatges. Ocupació del 14% i edificabilitat de 0,5 m2st/m2sòl. Accés rodat difícil, ja que és un carrer estret i amb pendent molt pronunciat. S’està estudiant la possibilitat de modificar el planejament per tal de fer una permuta i modificar el límit de la parcel.la veïna per tenir una façana més ample i accessible. Es podria estudiar la possibilitat de que els espais lliures fossin d’ús públic per la resta de veïns o la possibilitat d’introduir algun equipament.

E) Projecte de desenvolupar un Polígon d’Actuació Urbanística (PAU) a l’Avinguda d’Emeterio Escudero: es proposa intervenir en aquest àmbit per tal de desenvolupar el sector que preveu el planejament per una nova centralitat; obtenint sòl per habitatge protegit, millorant la mobilitat i creant nou espai públic preservant l’entorn de la riera. S’està analitzant qui són els 2 propietaris de l’àmbit per mirar d’obtenir o permutar el sòl. Possible modificació del Planejament.

Intervé l’Eva Serrats presentant el treball elaborat fins ara per la Comissió d’habitatge de La Floresta amb la col·laboració dels estudiants d’arquitectura de l’ETSAV; el bosc habitat. S’expliquen les diverses activitats fetes de reconeixement de l’entorn així com la problemàtica de la gentrificació, on els residents han de marxar del barri al no trobar habitatge a un preu assequible.

S’exposen algunes dades del barri: la mitjana d’habitants és de 2,8 per habitatge, molt semblant a la mitjana municipal. Es preveu que el número màxim d’habitatges serà de 2.134, que voldrà dir entre 6.000 i 6.400 habitants. Actualment s’ha executat el 79% dels habitatges (1.700 aprox?) Del 21% restant, la meitat correspon a les reserves d’habitatge protegit (166 aprox.?) i l’altre meitat a promoció privada.

Es descriu l’estat de la qüestió dels 3 vectors que es van definir per fer l’estudi;

1) Solars previstos pel planejament per realitzar habitatge protegit:

1.1) Les cases dels mestres. Tot i que el solar disposa de més edificabilitat que la que s’executarà, es proposa prioritzar aquesta actuació per tenir un primer resultat a curt termini.

1.2) La plaça de l’estació. Gran consens per iniciar els tràmits com a actuació prioritària, tot i que es demana repensar l’encaix, amb una mirada més acurada de l’entorn, tant del patrimonial (arquitectura) com dels usos i activitats de les places, en relació a l’estació i com a zona de gran centralitat.

1.3) Els 4 terrenys de l’Avinguda Verge de Montserrat. Formen part d’una gran taca de verd (zona forestal) que penetra al barri i que caldria preservar al màxim possible o minimitzar el seu impacte. Es proposa repensar tot aquest àmbit tenint en compte la resta de parcel·les privades edificables i la zona d’equipaments a tocar de la Plaça del Centre. Caldria recuperar la titularitat del sòl i proposar una modificació del Planejament.

2) Possibles solars on reubicar les promocions d’habitatge protegit: s’han estudiat altres possibles emplaçaments per trobar un millor encaix de les promocions de protecció oficial o bé per alleugerir la càrrega de les 4 finques de Verge de Montserrat. Es proposen els següents llocs:

- Àmbit d’Emeterio Escudero (Polígon Actuació Urbanística).

- Equipament del Passatge Freixas.

- Construccions existents aptes per la creació de plurifamiliars.

3) Possibles alternatives d’accés assequible a l’habitatge: s’apunten algunes possibles solucions o vies a desenvolupar:

- Admetre habitatges bifamiliars en 20a/10 LF.

- Cooperatives en règim de cessió d’ús.

- Masoveria urbana (millora energètica edificis)

- Treball i habitatge.

- Intercanvi d’habitatges.


Torn de paraules:

- Millor rehabilitar lo existent que tallar arbres. En resposta s’indica que una cosa no treu l’altre i que són propostes complementàries i calno deixar-ne cap, ja que cada cop hi ha més demanda d’habitatge protegit i estem molt lluny dels percentatges desitjables (ara 1,6% a SCV). Això no vol dir que s’hagi de fer de qualsevol manera i a qualsevol lloc. S’ha de fer bé i allí on sigui possible.

- Cal reinterpretar i evolucionar el model de ciutat jardí.

- És possible modificar els criteris de selecció per t al de que els habitatges protegits que es facin a LF siguin prioritàriament per persones empadronades al barri? Tècnicament es poden modificar els criteris, la decisió és estrictament política.

- És important tenir en consideració els diferents ritmes o temps de les diferents actuacions. No és el mateix una modificació estrictament de normativa o ordenança que una modificació de planejament o gestió complicada de sòl.

- És possible la Modificació d’una zona unifamiliar a plurifamiliar amb increment d’edificabilitat i densitat? És possible però cal gestionar el sòl, tramitar la modificació de planejament i fer cessions de zones verdes i equipaments. No és fàcil.

- S’agraeix la feina feta de les dues parts i la voluntat comuna de cooperar per trobar les millors solucions.

- Els 166 habitatges no ens han d’espantar, ja que és un procés molt lent i que durarà molts anys. Ara cal definir objectius i programar les prioritats.

- Preocupació per les promocions que crearan guetos. S’informa que la dimensió de les promocions proposades no ha fet mai cap gueto en tot Sant Cugat.

- Cal considerar la falta d’equipaments.

- Cal una mirada àmplia per trobar l’equilibri entre construcció i conservació del verd.


S’informa que es compartiran les presentacions fetes a la sessió.

S’informa que el dia 7 de juny, de 19 a 21 h. hi haurà un taller d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Sant Cugat, a Cal Temerari.

S’informa que el 13 de juny es farà una exposició a l’entorn de la Plaça de l’Estació amb tots els treballs elaborats pels estudiants d’arquitectura de l’ETSAV.