Resum 2 de juliol de 2018

Resum de la reunió 2 de juliol de 2018 amb l'Ajuntament sobre l'habitatge  la Floresta


Assisteixen per l'administració: Antoni Serra (Urbanisme Ajuntament) i Lluís Hosta (PROMUSA). Excusa absència el regidor d'urbanisme Joan Puigdomènech. Per part del veïnat hi són presents diverses veïns i veïnes.


Els punts que s'aborden són els següents:


 1. Projecte cases dels Mestres: estat de la qüestió

 2. Models alternatius d'habitatge al barri:

  1. Proposta de cessió d'ús de terreny de titularitat pública per a la creació d'una cooperativa d'habitatge

  2. Presetació del projecte dels estudiants de l'ETSAV sobre el mapeig de la Floresta segons criteris diversos


Cases dels Mestres

Sobre les projecte de les Cases dels mestres la Joana Casteleiro, com a adjudicatària i parlant en nom del col·lectiu de les persones adjudicatàries actuals explica quin és l'estat del projecte. Apunta breument els diferents problemes que han hagut de salvar en el darrer any i mig que van fer qüestionar fins i tot en la viabilitat del projecte. La lentitud de resposta per part de l'administració ha estat un dels elements més criticats al respecte. El projecte ha estat modificat, en relació a la idea inicial, i contempla habitatges de fins a 60 m2.


Hi ha un debat sobre la importància que en projectes d'aquests tipus, realitzats sobre sòl públic, hi hauria d'haver un retorn al barri. La Joana Casteleiro apunta que aquest és un tema que tenen sobre la taula però que encara no l'han pogut ajustar atenent els costos que implica. Algunes intervencions apunten la importància que l'espai comunitari del barri, que inicialment estava previst, es mantingui i que es busqui la manera de poder tirar-ho endavant. Algú veí apunta la possibilitat de cercar fórmules de cofinançament. Quan tinguin el projecte bàsic més elaborat faran una presentació al barri.


Entre les conclusions que apareixen en el debat cal destacar la importància que el projecte de les Cases dels Mestres serveixi per abordar noves iniciatives similars al barri que es beneficien dels errors i dels encerts atenent que moltes coses avui es farien de manera diferent.


Models alternatius d'habitatge

Es planteja als responsables de l'Ajuntament  continuar treballant en la línia encetada amb el projecte anterior, que a la pràctica ha esdevingut una cessió de dret de superfície, en d'altres espais de la Floresta de titularitat pública. La proposta es concreta en impulsar un projecte de cooperativa en cessió d'ús en la parcel·la de titularitat municipal ubicada al Passatge Freixes, un espai destinat a equipaments, on l'Ajuntament va proposar en la darrera reunió ubicar habitatges per a joves.


Aquest tema queda sobre la taula pendent de resposta per part dels responsables de l'Ajuntament que veuen amb bons ulls aquest tipus d'iniciativa.

                                                                                                                                                                                  En un altre ordre de coses es planteja continuar treballant en la línia iniciada pels estudiants de l'ETSAV sobre el mapeig del barri per obtenir una bases de dades sobre diferents ítems com ara:

 • habitatges buits

 • punts d'orientació del sol en termes d'una millor aprofitament de l'energia fotovoltaica

 • habitatges limítrofs amb les franges amb el parc de Collserola

 • mapa de cobertura de xarxa WiFi

 • identificació de sectors del barri

 • etc.


Amb la idea de crear mapes que permetin identificar els possibles punts d'actuació per configurar l'estructura dels nuclis que conformen l'estructura barrial.


Una derivada important d'aquesta iniciativa seria la identificació i ubicació d'habitatges potencialment buits i amb possibilitats d'incorporar-los en un projecte de recuperació d'habitatges per al barri.


El debart queda obert en tant que és necessari continuar treballant en l'obtenció de dades del barri. Els responsables de l'Ajuntament veuen amb bons ulls la feina feta consideren que cal continuar el debat a l'entorn de les diferents idees que es desprenen. Algunes intervencions apunten la possibilitat de crear un Observatori de la Floresta amb aquesta finalitat i s'apunta també la idea de crear vincles amb l'ETSAV mitjançant un conveni.


S'acaba la reunió fixant la propera reunió per al dia 18 de juliol a les 18h on caldria començar a fixar uns primers acords sobre els temes que s'han abordat en les diferents reunions. En aquest sentit s'apunta la importància de fer una trobada de la Comissió d'Habitatge sense l'Ajuntament per acabar de fixar la nostra posició respecte als temes de l'HPO, ubicació, etc.