Resum 18 de febrer 2016

COMISSIÓ D’URBANISME, MOBILITAT I SERVEIS URBANS

CONSELL DE BARRI DE LA FLORESTA

Resum de la reunió del dia 18 de febrer de 2016


Assistència:

Ferran Margineda, Paco Bailón, Esteve Urpina, Judit Pueyo, Josep Àngel Noguera, Montse Inglés, Elisenda Tortajada, Àgels Ribé, Guillermo Gallego, Manel Figueras, Anna Carreras, Marta Albir, Juan Gamero, Xavier Clavell, Marc Francolí, Antonio García, Mabel Castarlenas, Ramon Borda, Francesc Serra, Ramon Piqué.


És la primera reunió de la Comissió que sota el nom d'Urbanisme i mobilitat també es contempla que tingui cura de els actuacions relacionades amb els serveis urbans. Es veu com un tot allò que succeeix en l'àmbit públic i es vol evitar que els temes passin d'una comissió a una altre com de vegades passava quan se separava entre Territori i Mobilitat.


En aquesta primer reunió no hi ha ordre del dia, es fa un recull de tots els temes que és puguin suggerir a fi de poder establir prioritats dels temes a tractar a les properes trobades.


S'informa, respecte a les incidències relacionades amb els serveis urbans, que es farà un seguiment des de la presidència i se'n donarà compte en aquesta comissió i en el ple del Consell de Barri. En aquest sentit es contempla la possibilitat de crear un sistema propi de recollida d'incidències que faciliti el seguiment, no es descarta però tanmateix es valora com a prioritari facilitar que les veïnes i veïns facin servir l'eina dels Ulls de la Ciutat que ja disposa l'ajuntament. Val a dir que s'ha posat un enllaç directe als Ulls de la Ciutat des del web del Consell de Barri (lafloresta.info)


Es comparteix la reflexió, des de la presidència del Consell de Barri, de la necessitat de superar la dinàmica de la queixa per una dinàmica més propositiva, on les veïnes i veïns establim un diàleg constant de la Floresta que voldríem.


Es fa una ronda de presentacions de les persones que han assistit a la reunió tot apuntant que són comissions obertes a la participació de tothom. La persona que farà de coordinador de la Comissió serà el Guillermo Gallego, membre de l'Associaició de Propietaris i Veïns i secretari del Consell de Barri.


En aquesta primera reunió la majoria d'intervencions aborden els següents temes:


 • Seguint el que es va informar en el ple del Consell de Barri, i que ha sortit també en la comissió Educativa de Barri, s'informa que es vol començar a treballar el tema de la Baixada de Can Llobet en el sentit de fer-la accessible per als vianants. Es farà una reunió amb els veïns del carrer i dels usuaris més habituals, l'escola de la Floresta, l'AMPA, l'escola de la Mimosa, el Centre Obert i l'Olimpyc, amb la voluntat de consensuar una solució que respongui a criteris de camí escolar segur. En aquest sentit es remarca que caldrà cercar espais on derivar els vehicles que actualment ocupen els aparcaments del carrer, que són una vintena.

 • S'apunta la necessitat d'habilitar més aparcaments dissuassoris d'accés al nucli de l'estació.  En aquest sentit es recorda que hi ha gent gran amb dificultats de mobilitat i el vehicle n'és una necessitat.

 • En relació als espais compartits, com ho són els carrers i places, i en generals l'espai públic, es fa la reflexió que no es tracta només de reivindicar drets sinó també deures.

 • Es demana que hi hagi un espai en el web per penjar documentació relacionada amb la mobilitat en general i amb la mobilitat a la Floresta en particular.

 • S'aborda la necessitat de desenvolupar el camí escolar segur des de l'escola de la Floresta passant per la Mimosa fins arribar a l'estació. Val a dir que aquest punt ha sortit, també en la comissió Educativa de Barri.

 • Pel que fa al transport públic s'apunta la necessitat que el bus del barri arribi a la zona del carrer Buscarons. També s'observa que temes con el de la Baixada de Can Llobet es podran resoldre més adequadament si es millora l'oferta de transport públic.

 • Es reflexiona sobre la necessitat d’ampliar el servei i modificar les rutes, adaptar-les a les noves demandes i generar nous usos per fer-ho més utilitzable.

 • Pel que fa als FGC es posa sobre la taula la reclamació que la Floresta entri en la zona 1.

 • S'aporta la idea de reduir el transit de vehicles i millorar l'accés a l'estació mitjançant autobusos llançadora amb una bona oferta de rutes i de freqüència d'horaris. S’enceta un petit debat entre l’us de un vehícle lleçadora a les estacions, més orientat a un usuari a la recerca dels ferrocarrils i un recorregut de circumval·lació orientat a l’us de persones més grans que cerquen una mobilitat dintre el barri.

 • Es recorda que la connexió del barri amb Sant Cugat a través del bus és també millorable. S'apunta que fora bo doblar la línia tres, un d'anada i un de tornada. Així augmentaríem la freqüència del bus que fa Les Planes, La Floresta i Sant Cugat que actualment passa cada hora i mitja i té una capacitat només de 12 persones. També surt la petició d'ampliació de la connexió amb el bus nocturn.

 • Pel que fa a la mobilitat, hi ha diverses intervencions sobre la necessitat de fer alguns carrers direcció única i també algunes altres indicant que és millor que es mantingui la doble direcció en els carrers. En aquest sentit hi ha qui apunta que si hi ha canvis de sentit els conductors s'haurien d'acostumar a fer més volta. El que és cert és que ara alguns carrers semblen carreteres pel flux de vehicles que hi transiten.

 • Es recorda que quan es va actuar sobre el carrer Verge de Montserrat, a causa de l'accident allà ocorregut, es va produir un efecte acordió que va afectar l'ocupació de vehicles desplaçant-los cap a altres zones, com és el cas de la Baixada de Can Llobet.

 • Es posa en valor en diverses ocasions la importància de prioritzar el vianant en el barri. S'apunta la idea que caldria peatonitzar el centre de la Floresta i deixar els vehicles en zones més distants. D'entrada, però, caldria prioritzar les zones on hi ha més moviments, com ho són les places  i les rutes escolars.

 • Es reflexiona sobre la necessitat de prioritzar primer els vianants, després l'aparcament i per últim els vehicles. Cal aportar per una mirada més generosa i empàtica per part de veïnes i veïns respecte a la mobilitat. Cal buscar fórmules per a què el vehicle no imperi a la Floresta. Cal apostar per un model de mobilitat sostenible. La construcció d'una ciutat, o d'un barri, s'ha d'entendre com un fet viu, com una estructura en moviment.

 • Hi ha reiterades intervencions sobre la necessitat de fer un estudi sobre la mobilitat a la Floresta. En aquest sentit s'apunta que per tractar el tema de la mobilitat caldrà demanar un pla de mobilitat a l'Ajuntament. Es recorda que ja n'hi ha un. Cal aportar i tenir en compte la documentació tècnica feta al respecte:

  • Criteris de mobilitat fet per l'AMB encarregat per l'Ajuntament

  • Documents sobre els camí escolar segur cal a l'escola de la Floresta

  • Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat

 • Es recorda que el Pla Director de la Floresta ja recollia molts dels aspectes relacionats amb la mobilitat que es recullen en aquesta reunió. Caldrà recuperar-lo per posar-lo en valor.

 • En un altre ordre de coses s'apunta que aquesta Comissió d'Urbanisme i Mobilitat hauria de tractar també l'àmbit del planejament urbanístic. Cal preveure el creixement del barri i tenir en compte l'habitatge de nova creació. Hi ha criteris incoherents per part de l'Ajuntament a l'hora de donar llicències. Seria bo disposar d'un planejament 1/500 per treballar amb més detall i fer les actuacions necessàries.

 • Es parla de la necessitat que l'Ajuntament aporti propostes i informacions diverses que ajudin a construir l'argumentari sobre el qual els veïns haurien de treballar.

 • Cal recordar que la Floresta té portes al Parc de Collserola.

 • S'intervé apuntant que hauríem de definir quins carrers són principals, secundaris i veïnals, i tenir en compte que  les direccions úniques, malgrat la prioritat invertida generen noves vies ràpides.

 • S'apunta que per garantir la seguretat dels vianants no tot ha de ser plataforma única. No tots els carrers poden ser tractats de la mateixa manera. Les voreres, al seu torn, no haurien de servir per aparcar vehicles. Cal garantir l'accés dels vianants.

 • Caldrà treballar molt el consens dels veïns a l'hora de definir la mobilitat, especialment pel que fa als possibles sentits únics d'algunes vies.

 • Caldrà combinar la mirara dels tècnics amb la visió dels ciutadans, ja que el coneixement del territori és bàsic.

 • Cal recuperar les escales com a vies d'accés a l'estació. Cal crear carrils bici en les zones planes per facilitar aquest tipus de transport.

 • La senyalització està pensada en clau de gent del barri i resulta força caòtica des de la perspectiva de la gent de fora del barri que necessita moure's.

 • Hi ha alguna intervenció que reclama la retirada de pals i cables de les línies de llum de titularitat privada.

 • A tall d'informació, veïns del sector del Turó del Sol expliquen que tenen una reunió amb el Regidor d'Urbanisme per demanar que es pavimenti una part del carrer Rosa Mariné que no està contemplada en el Pla de Millora.


A partir de les diverses intervencions es perfilen quatre grans línies de treball connectades entre elles sobre les quals la comissió d'Urbanisme i Mobilitat haurà de treballar:


 • Mobilitat

 • Transport públic

 • Planejament urbanístic

 • Participació

 • Educació


En l'ordre del dia de la propera reunió es treballarà sobre una d'aquestes línies.


S'informa que l'Ajuntament està constituint la Taula de Mobilitat que tractarà sobre molts dels aspectes que aquí han sortit, i que hi participaran entre d'altres, representants dels Consell de de Barri. Serà una oportunitat per treballar-ho des d'una perspectiva més global però que tingui en compte les necessitats del territori, en aquest cas portant la mirada des de la Floresta.


S'informa, també, que està prevista una reunió amb la Regidora de Serveis Urbans on es volen tractar peticions pendents i temes relacionats amb el manteniment i la neteja del barri, entre d'altres.