Resum 13 de març de 2018

COMISSIÓ D’URBANISME I MOBILITAT DEL CONSELL DE BARRI DE LA FLORESTA

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA EL 13/03/2018 SOBRE HABITATGE

Assisteixen veïnes i veïns de la Floresta i un grup d’estudiants de l’Escola d’Arquitectura del Vallès.

L’objectiu de la reunió és valorar la informació rebuda per part de l’Ajuntament de Sant Cugat el passat 6 de març (vegeu acta de la reunió al web del Consell de Barri) i escoltar opinions abans de la pròxima reunió del 10 d’abril.

S’inicia la reunió fent un resum de les propostes presentades per l’Ajuntament i assenyalant quins són els principals punts de discussió que caldria valorar amb totes les veïnes i veïns.

Remarca que hi ha bona disposició per part de l’Administració municipal a consensuar les actuacions al barri de la Floresta i que caldria aprofitar aquesta bona actitud per a arribar a acords com més aviat millor.

En el decurs de la reunió es discuteixen diversos aspectes generals en relació a com cal enfocar l’habitatge públic a la Floresta i aspectes més concrets de cadascuna de les zones d’actuació.


Cal buscar nous terrenys on ubicar habitatge protegit?

Algunes veïnes comenten la necessitat que la promoció d’habitatge protegit no es limiti a les propostes presentades i que es plantegi en un sentit més global, buscant altres terrenys susceptibles de ser construïts i determinant entre tothom quines ubicacions són més adients.

Es comenta la necessitat de baixar la densitat d’habitatge sense perdre metres quadrats de sostre protegit, pel que caldria més superfície de sòl.

 Altres veïns pensen que això és un procés molt lent i que cal tenir-ho en compte. Pensen que és millor treballar sobre els solars que podrien obtenir llicència de manera més immediata.

Un veí proposa que tot l’habitatge públic s’ha de concentrar a la zona de l’Estació, però n’hi ha d’altres que creuen que no sempre és necessari si pensem en joves o altres col·lectius. Es comenta la possible ubicació d’habitatges al carrer Xiprer.

   

Una visió global del barri

Alguns veïns comenten que cal tenir una visió global de tota la Floresta, de l’habitatge públic, de la Xarxa Natura 2000. Tanmateix no podem abastar-ho tot de cop i cal marcar els tempos. Proposen estudiar els PAU, fer-ne una revisió crítica i decidir si podem començar ja per alguns dels que estan previstos. També cal, però, que les intervencions contemplin no només l’habitatge sinó també problemes de mobilitat, equipaments i comerços.


Anàlisi de propostes concretes per cercar consens

Carrer Ginjoler

Hi ha la proposta de continuar el carrer Ginjoler. Als terrenys contigus es podrien construir habitatges protegits, respectant la zona boscosa.

Carrer Estel

Un veí comenta que es podria edificar sobre el carrer Estel sense massa dificultat si es busquen noves tipologies, es podria obtenir llicència immediata. Creu que és necessari buscar models adaptats a la Floresta i fer el possible per a començar d’una vegada.

La majoria de veïnes i veïns manifesten que cal protegir el carrer Estel.

Verge de Montserrat

Cal fer un estudi d’impacte de l’edificació per a poder construir de forma immediata i després buscar altres solars de propietat municipal que siguin susceptibles de ser edificats.

Un veí manifesta que cal fer un estudi medi ambiental i tenir en compte l’impacte de les edificacions, però creu que l’impacte del projecte presentat per l’Ajuntament a Verge de Montserrat no és gaire diferent del que correspondria a una edificació unifamiliar, donat el pendent del terreny i la normativa actual. Torna a posar èmfasi en la necessitat de donar prioritat a actuacions que puguin obtenir llicència fàcilment.

 

Habitatge protegit

Una veïna qüestiona que la construcció d’HPO sigui una solució al problema d’habitatge del barri. Els preus del lloguer protegit són encara massa elevats per les persones en risc d’exclusió i tampoc ajuden a reduir els preus del mercat.

Una altra veïna opina que cal una posició del Consell de Barri sobre el model d’edificació i suggereix explorar la prefabricació.

Es remarca que l’HPO no és una solució pel barri, ja que els habitatges no seran adjudicats necessàriament a gent del barri.

 

Equipaments. Biblioteca

Una veïna opina que el millor equipament per la Floresta és el bosc i que no cal construir tots els solars municipals. Diversos veïns i veïnes manifesten opinions sobre com hauria de ser la Biblioteca de la Floresta i pregunten si es pot aprofitar l’actuació al voltant de l’Estació per a construir aquest equipament.

Es remarca que el projecte de Biblioteca és un tema prou complex per a deixar-lo per a una reunió monogràfica.

També es parla de l’impacte d’un edifici com la Biblioteca, que cal projectar amb molta cura en un entorn com la Floresta.


Quin és exactament el nostre paper ara mateix?

El que cal és marcar les prioritats en l’execució dels 4 sectors. Diversos veïns manifesten que el prioritari és la zona més propera a l’estació i la Plaça.

Una veïna discrepa i creu que això és una competència municipal i que nosaltres ens hem de centrar en la protecció de l’entorn i en aportar uns criteris generals.

Un veí demana fer un llistat de tot el que considerem important per majoria, com per exemple la protecció del caràcter no urbà del carrer Estel. Concretem. Altres veïnes coincideixen en què cal fer una relació de què volem i què no volem.

Es comenta que ens cal més documentació per entendre el sistema. Es proposa treballar l’entorn de l’estació on hi ha les 4 parcel·les en joc. S’insisteix en la necessitat de fer estudis volumètrics i aprofundir una mica més abans de decidir. Es recalca la importància de la Plaça.

Un altre veí manifesta acord en centrar els esforços a la zona de l’estació i diu que cal preservar el paisatge, millorar la mobilitat i preservar el carrer Estel. Cal definir amb claredat aquests criteris. Proposa fer participar la Comissió de Medi ambient.

 

Treball dels estudiants de l’ETSAV

Abans d’acabar la reunió, els estudiants de l’ETSAV expliquen el treball que estan fent sobre la Floresta. En aquest moment estan acabant la primera fase d’anàlisi dels projectes, en grups, amb diferents punts de vista i tenen com a objectiu principal entendre les característiques específiques del barri, per a poder iniciar una segona fase de propostes concretes.

Encara que tenen força documentació, reclamen tenir-ne més i també voldrien tenir converses amb la gent del barri per a tenir una visió més propera. L’Eva Serrats es compromet a donar-los tota la documentació de què disposem i proposa organitzar un grup de voluntaris que conversin amb els estudiants i els donin aquesta visió de primera mà.

L’Eva Serrats es compromet a organitzar aquest voluntariat. El Guillermo Gallego es presenta com a voluntari.

Es remarca la necessitat que els voluntaris siguin de diversos col·lectius, com per exemple la gent gran, per a obtenir una visió la més completa possible.

Es proposa que els estudiants ens presentin el treball fet fins ara abans de la pròxima reunió del 10 d’abril amb l’Ajuntament. S’acordarà una data pròximament.

Acaba la reunió a les 20.45, amb confirmació de la trobada proposada pel Ramon Piqué el diumenge 18 de març a les 11h la Plaça per a fer un recorregut per les zones d’actuació previstes per l’Ajuntament i altres si s’escau.