Apunts reunió 10 d'abril de 2018

No hi ha ben bé un resum, perquè en aquesta reunió de la Comissió d'Urbanisme i Mobilitat de la Floresta havia de venir el Damià Calvet i l'Antoni Serra per continuar treballat el tema de l'habitatge a la Floresta. La reunió es va ajornar el dia abans, però, per raons d'agenda. També coincideix amb la proposta de pla d'acció de PROMUSA que s'ha presentat el dia anterior a la Junta Extraordinària on s'apunta que es faran tres promocions HPO a la Floresta.

La reunió es manté i s'acorda enviar un text als responsables municipals i de l'oposició en els termes que reproduïm i a continuació teniu la resposta de PROMUSA.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MISSATGE ENVIAT ALS RESPONSABLES MUNICIPALS EN NOM DE LA COMISSIÓ D'URBANISME I MOBILITAT DEL CONSELL DE BARRI

Benvolguts, benvolgudes


Ens ha arribat el document corresponent al Pla d'Acció de PROMUSA relacionat amb la construcció d’habitatge protegit de lloguer per al període 2019-30, document que s'ha presentat a la Junta General de PROMUSA amb l'objectiu de ser aprovat en el proper ple de l'Ajuntament.


Ens ha cridat l'atenció la programació de construcció d'habitatge protegit per al barri de la Floresta:


  • Casa dels Mestres, amb una xifra de 33 vivendes

  • Plaça de l'Estació, amb 11 vivendes

  • Terrenys venuts a l'IMPSOL, 96 vivendes


Val a dir que al mes de gener el veïnat, en el marc de la Comissió d'Urbanisme del Consell de Barri de la Floresta, juntament amb els responsables d'habitatge de l'Ajuntament i de PROMUSA, Sr Damià Calvet, Sr Antoni Serra i Senyor Lluís Hosta, hem iniciat un seguit de reunions per abordar la problemàtica de la vivenda al barri. En aquest sentit es va acordar que el diàleg hauria de pivotar principalment sobre tres eixos:


  1. Ubicació, quantitat i tipologia de la vivenda protegida a la Floresta tenint en compte els solars de PROMUSA, també els que ha venut a l'IMPSOL.

  2. Identificació de nous espais al barri on es podrien impulsar iniciatives d'habitatge diferents dels que ara són de titularitat pública.

  3. Desenvolupar models alternatius a l'habitatge (masoveria urbana, cessió de sòl per cooperatives, conversió de vivenda unifamiliar en vivenda plurifamiliar, etc)


Es tractava de consensuar amb l'Ajuntament determinades iniciatives en matèria d'habitatge, entre elles, tal com s'apunta en el primer dels eixos, la decisió sobre l'habitatge protegit de lloguer. Ens ha sorprès, per això, que es porti a aprovació un Pla d'Acció que ja recull la decisió de construcció d'un nombre de vivendes sense que hi hagi encara cap acord en els terrenys venuts a l'IMPSOL. També ens ha sorprès la xifra de vivendes assignada a les Cases dels Mestres, que ha passat d'11 a 33 sense que ni tan sols en siguin coneixedors els actuals adjudicataris.


Arribats a aquest punt, demanem als redactors del Pla d'Acció, als responsables de PROMUSA i de l'Ajuntament, que recullin de manera precisa l'estat de les converses que fins ara s'han tingut amb els veïns en el marc de la Comissió d'Urbanisme del Consell de Barri i retirin del document les xifres correponents al nombre d'habitatge de les parcel·les venudes a l'IMPSOL. Igualment demanem que es rectifiqui el nombre de vivendes assignades a les Cases dels Mestres en la seva xifra inicial (11) pel cap baix fins que no hi hagi un acord signat amb els actuals adjudicataris.


Entenem que el diàleg entre el veïnat i l'Ajuntament és la via més fructífera per arribar a consensos en una matèria tan rellevant com ho és l'habitatge, per això ens costa acceptar una manera tan poc generadora de confiança en tant que s'engeguen plans d'actuació abans d'haver-los acordat amb els veïns.


Salutacions florestanes


Comissió d'Urbanisme del Consell de Barri de la Floresta


la Floresta, 10 d'abril de 2018


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESPOSTA DE PROMUSA


Benvolguts i benvolgudes,

En relació al text que ens heu fet arribar per part de la presidenta del Consell de Barri de la Floresta, Núria Gibert, passo a realitzar els aclariments que sol·liciteu:

El PLA D’ACCIÓ PROMUSA 2030, és una eina efectiva per analitzar i prendre decisions, és una eina de planificació i és una eina de control intern i financer de PROMUSA i que està estructurada per permetre la planificació a curt, mig i llarg termini.

El PLA D’ACCIÓ PROMUSA 2030, és va presentar al Consell d’Administració (CA) de PROMUSA el passat 20 de març amb la proposta de presentar-lo per a la seva aprovació a la Junta General de PROMUSA que es convocaria el dia 9 d’abril, com així s’ha fet. Que en el mateix CA ja es va fer visible que en el document hi havia algun error i que es corregiria evidentment en la versió que es presentaria per l’aprovació de la Junta General, com efectivament es va fer. Que en aquell mateix moment, jo mateixa em vaig oferir a explicar el contingut del pla als propis vocals del CA i als membres de la Junta General, donat que es un document dens, que te una metodologia de treball determinada i que podia ser costós el seu anàlisi per qui no estigués familiaritzat amb aquest tipus de document. Vaig poder-me reunir amb els representants del PSC per explicar el document i l’Oriol Cisteró em va enviar un mail on em demanava uns aclariments, que vaig contestar immediatament amb resposta satisfactòria per part seva. Cap més petició al respecte.

El PLA D’ACCIÓ PROMUSA 2030, com saben els membres del CA, s’ha elaborat en base a les dades econòmic-financeres de tancament dels anys 2016 i 2017 i les pressupostades 2018, fent projeccions pels anys futurs en base uns criteris que s’han detallat molt concretament en el pla. Te tres fases ben diferenciades: curt, mig i llarg termini, que ens permeten fer estimacions amb incerteses i concrecions que esperem que es vagin resolent al llarg dels anys. L’objectiu d’aquest Pla és ser una eina de control financer i de planificació per PROMUSA, que com a qualsevol empresa, necessita poder tenir planificades les seves actuacions per assegurar-ne la seva viabilitat. Sense PROMUSA no hi ha habitatges.

Per tant, el document permet equilibrar la disponibilitat de recursos (els propis que genera PROMUSA, el finançament que pot aportar l’Ajuntament i el finançament extern) i la disponibilitat de terrenys de la que disposem amb el temps i amb l’objectiu d’aconseguir generar tant habitatge assequible com ens sigui possible.

Torneu a insistir en l’error, ja aclarit en la Junta General de PROMUSA (9/4) i acceptat en veu alta l’aclariment per la pròpia Núria Gibert,  del nombre d’habitatges de les Casetes dels Mestres. Efectivament i en el document aprovat així consta, hi ha 11 habitatges, NO 33!.

En el PLA D’ACCIÓ PROMUSA 2030 aprovat el 9/04 hi consta el projecte Plaça Estació – La Floresta, 11 habitatges per lliurar any 2020. Que és el projecte que s’està treballant amb la comissió d’urbanisme del barri. Efectivament en el pla posa LLOGUER GENERAL per què  és el regim (no és ni ESPECIAL ni CONCERTAT), però la destinació serà la que s’acordi que entenc que esteu parlant per a Gent Gran, doncs així serà. Amb aquest tema el grau d’implicació per part de l’equip de govern de l’Ajuntament és total i absolut.

El tema de l’IMPSOL que coneixeu perfectament,  consta de 6 terrenys ( 4 d’ells a La Floresta) que es varen lliurar a l’IMPSOL com a garantia d’un préstec que en moments molt complicats per PROMUSA, com per d’altres empreses municipals d’habitatge, li va anar molt bé per sortir d’una situació financerament molt complicada. En el conveni de l’IMPSOL, l’any 2018 consta com el darrer any en que, o bé retornem els diners o bé formalitzem la venda. Aquests terrenys no estan formalment venuts.

Justament aquest any fem la recuperació del solar de Jeroni de Pujades, per iniciar la promoció en aquest mateix 2018, havent de pagar els corresponents interessos. Per les dades que hem analitzat creiem que PROMUSA ho pot assumir. Si mireu amb detall el PLA d’ACCIÖ veureu que tenim previst recuperar-ne una altre per l’any 2019. Aquests dos fets certs, estan perfectament recollits en la planificació del PLA.

La intenció que tenim pel 4 de La Floresta, és que puguem aconseguir un ajornament per tal d’anar veien com amb aquesta comissió que s’ha creat a La Floresta evoluciona les diferents possibilitats de fer habitatge i amb el que entre tots decidim actuarem conjunta i conseqüentment.

Per altra banda, entenem que amb la necessitat que tenim d’habitatge assequible per a tota la ciutadania de Sant Cugat, benvingut sigui que d’altres administracions que tinguin en el seu objecte generar habitatge protegit de lloguer ens ajudin a fer-ne per tal d’accelerar la previsió que hem establert en el Pla, si això passa evidentment haurem de canviar les previsions per accelerar projectes.

L’objectiu és GENERAR EL MAXIM NOMBRE D’HABITATGES PROTEGITS DE LLOGUER preservant el patrimoni independentment de qui l’executi.

La intenció de l’equip de govern és donar comptes anualment de l’execució del pla (ho farem cada mes d’abril quan es compleixen les anualitats i tenim els comptes dels anys anteriors tancats) i concretarem els possibles canvis que es puguin plantejar en tant que anem avançant en el pla.

Per altra banda, necessitem tenir un instrument de planificació per poder acordar també l’aprovació dels recursos que aportarà l’Ajuntament. En el Ple de dilluns vinent 16/04 aprovarem el projecte de finançament pluriennal de 12 M€ fins a l’any 2023. (2M€ ja els tenim aprovats en el pressupost 2018, però acordarem ja l’aportació de les cinc anualitats següents). Tot és per donar més seguretat i evidenciar el compromís de l’equip de govern en aquest programa.

Espero haver respost a les vostres inquietuds i resto a la vostra disponibilitat per a qualsevol comentari i/o aclariment.

Cordialment,

Carme Oliver i Riera
Consellera Delegada PROMUSA
Gerent Municipal
Comments