Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎Cultura‎ > ‎

Resum 22 febrer del 2016

ACTA REUNIÓ COMISSIÓ DE CULTURA 22/02/2016

Assistents: Oriol Ribera, Clara Farbiarz, Maribel Martínez, Ramon Piqué i Carlos Tejedor. Excusen la seva assistència Maria Jesús, Juan Merino, Sílvia Llombart i Marta Albir.

 

Assumptes tractats:

1.     Cens dels creadors artístics de La Floresta

2.     Dia de portes obertes a La Floresta

3.     Agenda cultural i ús d’equipaments

4.     Situació Radio Floresta

5.     Activitat teatral

 

1      Cens dels creadors artístics de La Floresta: La Clara presenta la fitxa que ha dissenyat per formar el cens dels artistes de La Floresta. S’aprova amb l’afegit de un text sobre la llei de protecció de dades, que serà incorporat per la Clara, qui també s’encarregarà de la reproducció de la fitxa en paper i la distribució pels establiments més concorreguts dels diferents nuclis del barri. La fitxa anirà acompanyada d’una breu presentació del contingut i finalitat d’aquesta iniciativa assumida per la Comissió de cultura. La presentació la redactarà l’Oriol i se la passarà a la Clara. Les fitxes emplenades s’adreçaran a l’atenció de la Comissió de cultura, a les dependències del Centre Polivalent.

En paral·lel es prepararà una pàgina informàtica, a la qual figurin les dades recollides i un plànol que permeti visualitzar la ubicació dels tallers dels creadors.

 

2      Dia de portes obertes a La Floresta: En connexió amb el punt anterior es valora molt positivament la idea de fer una jornada anual de portes obertes, durant la qual els diferents creadors puguin exposar als veïns i visitants les seves obres. Es proposa que durant la jornada s’organitzen actuacions musicals als carrers on n’hi hagi exposició, per amenitzar la mostra i facilitar el recorregut pels diferents tallers. Els assistents coincideixin en la importància d’aquesta iniciativa com a mitjà de cohesió del barri. La Clara s’ofereix per coordinar aquesta activitat, tot manifestant que és una feinada i que caldrà el concurs d’un grup de voluntaris que pugui assumir la diversitat de tasques que comportarà.

 

 

3      Agenda cultural i ús d’equipaments: Es comenta que aquesta agenda és un projecte en què ja està treballant el Senglar Cultural, raó per la qual, i per tal de no duplicar esforços, es considera oportú deixar aquesta tasca a les seves mans. En relació amb l’ús dels equipaments, es veu la necessitat de plantejar a l’Ajuntament la cogestió dels diferents espais, de manera que es pugui superar la situació actual de petició singular per a cada esdeveniment o entitat del barri, i s’elimini la necessitat de designació, per part de l’Ajuntament, d’un vigilant durant el temps d’ús. Encara que sense renunciar a un plantejament global es considera que seria un primer pas la realització de  convenis independents per a equipaments concrets. D’entre aquests centres es destaca el Casino, perquè disposa d’espais de característiques diverses (sales, pati de ball, jardí...) que permeten acollir esdeveniments molt diversos.

 

4      Situació Radio Floresta: La Clara comenta la situació d’aquesta entitat, actualment inoperant per falta d’un espai adequat per desenvolupar les seves tasques. Es comenta que l’entitat hauria d’iniciar, pel seu compte, un seguit d’actuacions davant l’Ajuntament i es demana a la Clara que els hi transmeti la necessitat que algun membre de l’entitat vingui a la propera reunió de la Comissió de Cultura a exposar quina és actualment la seva situació i les seves necessitats, per analitzar la manera que aquesta comissió pugui recolzar la represa de la seva activitat, que es valora com a molt important per a La Floresta.

 

5      Activitat teatral: En relació amb el propòsit manifestat en la sessió anterior d’aquesta comissió d’impulsar activitats escèniques en general i més particularment un grup de teatre, l’Oriol exposa la idea que pretén dur a terme, tan sigui en el sí de la comissió com a títol personal. Es tracta de crear un col·lectiu d’arts escèniques, que s’anomenarà LA GLOBAL, que vol abastar tots els aspectes relacionats amb les arts escèniques de La Floresta, des de la creació d’un grup de teatre propi del barri, fins la col·laboració amb els grups ja constituïts de Sant Cugat, així com la promoció d’espectacles que puguin ser d’interès per al veïnat. L’Oriol posa èmfasi en l’objectiu de la col·laboració entre els diferents grups ja existents –o per crear-, fins al punt de compartir espais, material escènic... La comissió valora molt positivament la proposta i es compromet a recolzar aquest projecte. L’Oriol s’encarregarà de fer diverses gestions dirigides a la formació d’un nucli de persones interessades, abans de fer públic el projecte al conjunt del barri per captar persones interessades en participar-hi.

 

Finalment, sense altres assumptes que tractar, es decideix fer una nova convocatòria de reunió per al dia 21 del proper mes de març, a les 7:00 de la tarda.