Acta_Consell de Barri del 5 de maig de 2016

ACTA CONSELL DE BARRI LA FLORESTA
DATA: 5 de MAIG 2016

ASSISTENTS:

. Presidència: Ramon Piqué

. En representació grups polítics municipals:
● CiU: Joan Puigdomènech
● CUP: Pere Lecha
● C’S: Aldo Ciprian
● ERC-MES: Èric Gomez
● ICV-EUiA: Aitor Moreno
● PSC: Rosa Massip

. En representació de les entitats:
● Associació de veïns La Serreta: Carles Castro
● Amics del Teatre Casino la Floresta: M. Àngels Cuadras
● Associació de Veïns Sol i Aire: Manel Soler
● AMPA Escola la Floresta: Eva Serrats, sotspresidenta
● Associació de Veïns el Faig: Francesc Bailon
● Club Olimpyc Floresta: Àngel Ruiz
● Associació La Muntanyesa: Josep Oriol Madurell
● Col·lectiu Gent Gran de la Floresta: Joan Merino
● Coral Tardor: Oriol Ribera
● Associació Escola Tretzevents: Manel Berenguer
● Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta: Guillermo Gallego, secretari
● El Senglar Cultural de la Floresta: Xavi Tercero

En representació de l’Ajuntament: Joan Puigdomènech i Francesc Serra (s’incorpora a les 20:45)

Ordre del dia 5/5/2016

1. Torn obert
2. Informació de seguiment:
a. Carrer Pas de l'Estació
b. Baixada Can Llobet
c. Biblioteca mentrestant
d. Ulls de la ciutat
e. Serveis urbans
3. Comissions
a. Cultura
b. Urbanisme
c. Educativa de barri
d. Patrimoni i memòria
e. Equipaments
f. Medi ambient
4. Informació: Festa Major de la Floresta
a. Informació de programació
b. Fira d'entitats
5. Lliure disposició:
a. Informació i aprovació 2014-15
b. Procés i calendari lliure disposició 2016
6. Informació Pla de Millora
7. Altres informacions:
a. Manteniment de franges
b. Comissió de Seguretat
c. PROMUSA

1. Torn Obert

Ramon Piqué, president del Consell de Barri, inicia la sessió fent una descripció de com es desenvoluparà
la sessió segons l’ordre del dia. S’inclou un canvi, un punt sobre els pressupostos participatius municipals.
Al finalitzar la sessió el Marc Tarrida interpretarà uns temes amb el violí
Ramon Piqué dóna pas al torn obert de preguntes de veïns i veïnes, màxim dos minuts:

● Angel: Pregunta pel manteniment dels carrers. En algun moment es va parlar d’adjudicar un
servei exclusivament per a La Floresta, i un veí porta el tema al Consell de Barri.
● Joana: Planteja augmentar la freqüència i ampliar l’horari dels busos que comuniquen Sant Cugat
amb La Floresta i les Planes. Especialment ampliar l’horari a última hora i cap de setmana
● Leandro: Veí de la Av. Piscina demana que s’incorpori amb caràcter d’urgència al Pla de Millora
Urbana de La Floresta (PMULF) el tram que va de la carretera Vallvidrera fins c/ Mines , que no
està contemplat actualment al pla, doncs ja estava formigonat anteriorment. Assenyala que hi
ha una cuneta molt perillosa per als vianants, de nit no es veu i hi ha persones que han caigut de
manera perillosa. Aquesta cuneta està concretament en el c/ Gràcia
● Eduard: Proposa la construcció d’unes escales que connecten el c/ Bonavista amb la part alta de
l’estació, al costat de la Uref
● Mabel: Veïna del c/ Adrià Pardos planteja que a una zona que hi ha unes escales caldria fer un
tub de recol·lecció. A més també es queixa de la neteja dels marges, que ha deixat els boscos
devastats.
● Ramon, veí zona Muntanyesa, planteja un tema referent a la neteja dels marges que realitza la
Diputació a la Ctra. Vallvidrera. Els netegen , però com que no recullen les restes, s’embossen
les clavegueres. Aquest mateix veí sol·licita una pista de skate, un espai per a gent jove a La
Floresta. També demana arranjar l’entrada a la pista de Can Llobet.
● Àngels Cuadras suggereix que en les associacions estiguin escrites a la Generalitat , i aquelles que
tenen càrrecs que fa anys que no es renoven, que tinguin en compte de fer-ho, que no es trigui
mes de 4 anys en fer renovacions.
● Oscar, veí c/ Piscina (zona muntanyesa) s’uneix al plantejament anterior de Ramon. Han patit
inundacions degut al flux de l’aigua. El Pla de Millora Urbana no els ha de excloure
● Un altre veí, membre d’una associació d’skate aporta la importància d’aquest esport i presenta
una associació que estan muntant d’esports emergents
● Mª Rosa. El carrer Pearson hauria de ser de direcció única obligatòria. Els veïns a la fi l’hem
convertit en direcció única, però hauria de ser obligatòria
● Oriol Ribera agraeix a tots els que van donar suport a la coral Tador, que va guanyar un dels
premis ciutat de Sant Cugat. El dissabte hi ha la fira Biofloresta. Continua llegint un escrit que ha
adreçat el col·lectiu de Gent Gran a Mobilitat per demanar millores :
-Manteniment d’espais, com la rampa de l’ambulatori, perquè no rellisqui.
-Adaptació d’espais amb barreres arquitectòniques, que es revisin les escales d’accés al Centre
Social i Sanitari, que són incòmodes per a tothom
-Adaptar les escales Tarruell, que en el programa de l’equip de govern actual es va dir que serien
automàtiques, i la gent gran podria accedir més fàcilment al Casino.
-També es demana un ascensor al costat que no en té de l’ estació de La Floresta

El president del Consell de Barri , Ramon Piqué, fa un resum de les propostes dels veïns. Aquells que s’han
nomenat i estaven previstos a l’informe de seguiment, es tractaran quan s’hi arribi. Pren nota d’aquells
punts que no es contemplen a l’informe de seguiment per tenir-los en compte.
Eva Serrats aclareix que ara no és el moment de modificar el PMULF i caldria tenir-ho en compte per a
properes propostes

2. Informe seguiment

Ramon Piqué fa un resum de la trajectòria des de l’últim Consell de Barri, el 7 de febrer . Hi han hagut 17
reunions en comissions de treball. Afegeix la importància de les comissions de treball, que es reuneixen
entre Consell de Barri i Consell de Barri, al llarg de tres mesos, i que hi ha assumptes que un cop s’han
treballat en comissió es traslladen al Consell de Barri. A nivell municipal s’ha posat en marxa la Taula de
Mobilitat, on tenim representació com a Consell de Barri i que té sobre la taula alguns dels assumptes que
s’han apuntat en el torn obert.

Recorda també la utilitat del web del Consell de Barri, i el mail per poder fer aportacions. A més , cada
últim dilluns del mes hi ha atenció al despatx del centre sòcio-sanitari per fer consultes

2.a. Aparcament carrer Pas de la Estació . Actualment està limitat a 2h. Hi ha una proposta de
l’Ajuntament referent a aquest tema que cal acabar de lligar
2.b. Baixada Can Llobet. Cal fer actuacions per garantir un camí segur de la estació a l’escola La
Floresta i l’ escola bressol La Mimosa
2.c. Espai de Biblioteca Habilitar l’espai de la planta soterrani del Centre socio-sanitari mentre no hi
ha biblioteca definitiva. S’entraria per sota, perquè hi ha rampa i ascensor
2.d. Ulls de la Ciutat. Ramon Piqué explica en què consisteix i vol fomentar l’ús dels “Ulls de la ciutat”
com a vehicle de comunicació d’incidències, es pot posar el mail del Consell de Barri per fer-ne un
seguiment. A més, explica que amb la regidora de Serveis Urbans i el director de l’àmbit es va acordar
que un cop al mes o mes i mig es faria un recorregut pel carrer per fer un seguiment del manteniment
de la ciutat. Atenent que no és una cosa que es faci d’ofici, seria productiu fer servir els “Ulls de la
ciutat“ per a recollir les incidències.
2.e Serveis Urbans . Mª Jesús, (AVVPP La Floresta) explica que des de el Consorci Collserola va arribar
la proposta d’eradicar el aillantus, arbre que competeix amb els autòctons de Collserola. Si algú en té
al jardí i el vol treure, que es posi en contacte amb Medi Ambient.
Joan Puigdomenech afegeix que és un arbre molt fràgil i a més no es pot aprofitar per a biomassa
Ramon Piqué proposa portar-ho al grup de treball de Medi Ambient
Guillermo Gallego anuncia un taller de compostatge casolà a la fira Biofloresta a partir de les 12 per
al dia 7 de maig.

3. Informació de les comissions.

3.1. Cultura . Carlos planteja els temes que s’estan treballant actualment a la comissió:

- Fer una coordinadora teatral
- Fer portes obertes dels creadors i artistes a La Floresta, per que es donin a conèixer i els visitants puguin
identificar on es fan els tallers. Un representant del Senglar Cultural i un representant de l’Assemblea Jove
coordinarien aquesta activitat.
- A la Comissió de Cultura hi assistirà Radio La Floresta, que va haver de tancar portes per problemes
d’espai. Entenent la importància de tenir una ràdio a La Floresta, es vol veure com es podria recolzar el
projecte a través de la Comissió de Cultura. Es fa una crida a tots els veïns i entitats per veure qui es vol
presentar un projecte per recolzar la ràdio.

3.2. Urbanisme. Guillermo Gallego recull els temes que es van tractar passada reunió del 18 de
febrer referent a Mobilitat i arranjament de carrers. Per una banda es va fer un recull de neguits i
incidències dels veïns i per altra es van tractar temes que son transversals a altres comissions, com per
exemple la mobilitat. Bàsicament es va treballar en 5 eixos principals:

- Sistema de recollida d’ incidències a través del web de l’Ajuntament o del portal del Consell de Barri a
través dels “Ulls de la ciutat”. Mantenint la filosofia de passar de la queixa a la proposta
- Baixada Can Llobet
- Buscar que FGC sigui zona 1
- Millora dels autobusos
- Planejament i habitatge

Des del Consell de Barri s’intenta tenir una mirada col·lectiva cap al barri . A través de les reunions del
Pla de Millora s’observa que caldria fer pedagogia, fer una cultura col·lectiva que engegui visions globals
del territori, i no tant posicions del tipus “que hay de lo mio”

3.3. Educativa. Maria fa una introducció dels temes que es tracten actualment a la comissió:

- Recopilar les dades dels infants i joves del barri, i a quin col·legi van.
- Crear un Consell d’infants de La Floresta, recuperant la idea que es fa a Sant Cugat.
- Fer unes jornades per donar a conèixer els espais educatius del barri.
- Recuperar un Casal per als joves. Demanar a l’Ajuntament una prova pilot per al setembre

Presentació del power point sobre el projecte del Casal de Joves per membres de la comissió amb els
punts principals a tractar:
1. La manca d’espais entre setmana per als joves de 12 a 16 anys a La Floresta
2. La diversitat a La Floresta fa que els joves estiguin disgregats
3. Potenciar la participació dels joves al barri
4. Fomentar que els joves no hagin d’anar fora del barri sempre per al lleure, sinó que es donin
recursos per a un lleure autogestionat en joves de 12 a 14 anys
5. Oferir un espai d’estudi per a les èpoques d’exàmens

Presenten també el Model de Gestió Cívica Ciutadana (MGCC) , que és el paraigües legal que vincularia
l’espai de joves amb l’Ajuntament. Consisteix en demanar a l’Ajuntament que concedeixi a un col·lectiu,
concretament a l’ Assemblea Jove de La Floresta, un espai per gestionar-lo, enlloc que ho faci un tècnic
que no conegui el barri, sigui municipal o empresa privada per concurs públic. El projecte educatiu es
revisaria conjuntament amb les entitats del Consell de Barri. Es proposa treballar amb la franja d’edat de
12 a 14 i de 15 a 17 anys, i contractar un dinamitzador en horari de tardes, de dilluns a divendres de 17 a
20 o 21 hores. L’altre espai seria el col·lectiu jove, a partir de 17 anys i amb un màxim més obert.

L’Espai Jove surt de la comissió educativa del Consell de Barri, i un dels objectius és educar en el treball
comunitari i assembleari des de petits.
Via el MGCC, l’Ajuntament cediria a l’entitat gestora la potestat pressuposària i de gestió de l’espai.

3.4. Patrimoni i Memòria. Laia. Informa que actualment s’està treballant per celebrar el centenari
de La Floresta.
També s’està treballant a la comissió de patrimoni sobre persones o personatges que poden tenir
rellevància històrica, edificis emblemàtics, espais naturals peculiars, etc...
Hi ha un grup de donacions de fotografies, programes de festa major, entrevistes amb persones d’edat
avançada per recopilar dades de La Floresta. Tot el que sigui memòria històrica de La Floresta

3.5 Equipaments . Ramon Piqué explica que s’està fent un inventari d’equipaments públics i privats,
saber què és patrimoni o no de l’Ajuntament, per saber amb què es compta. Aquest inventari ja està fet i
està penjat a l’acta de la comissió. Aquests equipaments actualment s’estan ubicant en un mapa de
Google maps per veure quin àmbit de l’Ajuntament ho gestiona.
En relació al punt anterior del centenari, remarca que s’està treballant en una proposta de fer una
subcomissió del centenari, on es convidaria a participar a membres del Grup d’Estudis Locals (GEL) de
Sant Cugat, de l’empresa Endesa com per la seva relació amb l’electrificació del municipi, dels FGC, el
rector de la Parròquia en tant que institució antiga del barri, l’escola La Floresta, etc

3.6. Medi Ambient. Isidre. Fa un resum dels temes tractats o pendents de tractar a la comissió:

- Contaminació sonora , per lladrucs de gossos, festes, túnels de Tabasa, FGC, etc....
Es demanen pantalles acústiques en determinades zones. Aquesta sol·licitud l’ha de fer formalment
l’Ajuntament previ presentació d’estudi acústic
- Contaminació lumínica. A Sant Cugat no hi ha cap normativa que reguli la contaminació lumínica. Es
considera excessiva degut als túnels de Vallvidrera. El Consorci del Parc Collserola va gastar 300.000€ en
un estudi lumínic, es considera que es podria prendre part al Consell Consultiu del Consorci per a aquest
estudi. S’està pendent de fer unes jornades informatives sobre contaminació acústica i lumínica amb
tècnics de l’Ajuntament
- Rieres . Es demana que es comuniquin les mocions aprovades per actuacions a les rieres i els projectes
que se’n deriven. El passat gener es van a provar 180.000€ per a la riera Saladrigues i el torrent d de
Buscarons . És un concurs obert que té com a objectiu naturalitzar els marges. Es demana que s’expliqui
què vol dir naturalitzar els marges i que s’obri un projecte d’informació i participació del veïnat . S’acorda
demanar un inventariat pel que fa a les rieres i proposar fer un sanejament de deixalles , un estudi de
fauna i la flora , presència antròpica, participació ciutadana i salut mediambiental. La comissió comunica
que vol participar de manera activa.
Està pendent organitzar una xerrada sobre les rieres, similar a la que es va fer sobre els senglars.
- Crema de restes vegetals i compostatge cassola. Es demana a l’Ajuntament que informi que no s’han
de fer cremes de restes de cap tipus i paral·lelament fomentar el compostatge casolà.
A la web del Consell de Barri hi ha penjada informació interessant per al veïnat, com les subvencions i
bonificacions d’impostos. Posteriorment es hem assabentat que no hi ha cap subvenció pel compostatge
casolà.
- Neteja de boscos. S’expressa la disconformitat amb la manera que s’està fent la neteja de boscos. Es
planteja la necessitat de fer un catàleg d’arbres, el que hi ha publicat no te caràcter normatiu. Hi ha una
moció aprovada al desembre però s’està pendent que l’Ajuntament porti endavant una ordenança
referent a l’arbrat
- Respecte a la fauna, es proposa fer un cens d’ornitologia, com que el Consorci Parc de Collserola ja ho
fa, es proposa poder participar amb ells, via l’associació el Mussol
- Es recorda que fa poc es va fer una xerrada sobre els senglars, amb notable participació del veïnat
- També es parla de la necessitat de fer pedagogia sobre la correcta utilització dels contenidors de
reciclatge creant punt de informació sobre les deixalles i el seu tractament. Es demana un punt verd per
a La Floresta
- L’associació El Mussol informa que es va fer una jornada de neteja col·lectiva de boscos amb escolars i
gent del barri. Es proposa fer accions un cop a l’any per entrar a formar part de la xarxa europea
- Es demana que el Consell de Barri entri a formar part del Consorci Collserola per tenir veu a les decisions
- Es proposa renovar el Pla Director 2002 i la Xarxa Natura 2000

Ramon Piqué fa una crida a tots els veïns interessats per participar a les comissions, i recorda el bon
treball realitzat.

Torn obert de preguntes.

Juan. Sobre el tema bonificació y/o excepció del IBI per aspectes mediambientals va fer una sol·licitud a
l’Ajuntament i li varen dir que no sabien res encara
Esteve . Veig que no s’acaba de solucionar el tema de Can Llobet, demanem que es posi fil a la agulla.
També reivindico que es normal que els veïns ens preocupem pel que passa davant de casa nostra en
referencia a la pavimentació de carrers, això no treu que es preocupem de mirar la globalitat
Pilar. Fa tres propostes:
1 . Crear un grup de treball de serveis socials i salut.
2 . Utilitzar un plafó de suro al Centre Sociosanitari per comunicar assumptes relacionats amb el Consell
de Barri. Es podria penjar el calendari Hi ha persones grans que la utilització de la web ens resulta molt
complicada.
3 . Al c/ Diputació hi ha dues cases que tenen unes plantes molt grans que impedeixen la visibilitat dels
cotxes
Nadia. Pregunta per la gespa del parc darrer del Centre Social i sanitari. Posa que s’està fent un estudi ,
que s’han tirat uns productes i que no es trepitgi la zona verda
Eduard: Li preocupa que es creuin les vies per l’estació perquè podrien atropellar a algú. Pregunta si es
pot fer alguna cosa des de l’Ajuntament
Maria. Els camins de passejada no hi ha una sola paperera per canviar escombraries. Cal informar la gent
amb cartells i perquè no llencin escombraries.
Afegeix que viu a un carrer on passa l’autobús que no té reductors de velocitat i passen el bus i cotxes a
gran velocitat.
M Àngels Referent a la comissió de patrimoni, defensa sobretot la memòria col·lectiva de la gent del
poble.
Eva Serrats. S’ha obert una Taula de mobilitat, i vol saber quina continuïtat té respecte el Pla de Mobilitat
de fa 2 o 3 anys a Sant Cugat. Respecte l’estudi que es va fer a La Floresta, sobre les direccions, demana
com encaixa aquest projecte amb els altres.

Respostes.

Ramon Piqué recopila i respon a algunes de les preguntes anteriors:

- Baixada Can Llobet. S’explica que el tema no està tancat. És un tema sobre el que s’està treballant
- Respecte a la proposta de formar una comissió de Serveis Socials, com l’Ajuntament no te competències
en aquest tema, es pot veure com es pot pressionar des de l’Ajuntament
- Referent a les queixes sobre la pavimentació dels carrers, Guillermo Gallego respon per al·lusió i aclareix
que es va fer un equip tècnic, que conjuntament amb els tècnics de l’Ajuntament definir uns criteris
generals, que prioritzaren la impermeabilització, pendents acusades, vies de més trànsit,
etc..Posteriorment ens va sorprendre la reacció de la gent que volia que es pavimentés al davant de la
porta de casa seva.
- Pel que fa a la bonificació del IBI , a la web estan penjades les que estan vigents. Joan Puigdomènech
informa que les bonificacions des de Medi Ambient funcionen totes, i que pot ser que la persona que va
atendre al ciutadà que fa el comentari, no estigués ben assabentada.
- La Taula de Mobilitat neix per trobar una solució especialment al tema dels autobusos, no tant a les
direccions de carrers.

4. Informació Fesa Major de La Floresta.

Xavier Tercero, El Senglar Cultural: agraeix la participació de les comissions.
Informa que el 21 de maig hi ha un concert de música clàssica a la plaça de la estació, i després amb
l’Associació astronòmica de Valldoreix una sortida per anar a veure els estels.
El 23 de juny es farà la revetlla de Sant Joan també a la plaça de l’estació
La Festa Major es celebrarà el segon i tercer cap de setmana de juliol. Explica el programa de la Festa
Major. Es debat encara si portar part de la festa al parc del socio-sanitari o a la plaça de l’estació com
sempre. A l’hora de fer cribratge en les diferents propostes artístiques que s’han rebut per a la festa
major, s’ha tingut en compte dins dels criteris de selecció la proximitat, per tal de potenciar la cultura
local.

5. Lliure disposició.


5.a. Informació i aprovació 2014-15

Respecte a la lliure disposició 2014-2015, com que es prèvia a la actual funcionament del Consell de Barri,
es va acordar entre totes les entitats tancar aquella etapa tenint en compte les peticions que hi havia.
Els diners disponibles en aquesta etapa eren 170.000 € aproximadament. ( Ramon Piqué mitjançant una
projecció explica com es va fer el repartiment i l’assignació de diners a diferents entitats i zones del barri.
Els projectes eren compromisos , uns en ferm i altres no, que s’havien fet amb l’Ajuntament. En total,
després de fer una valoració, mancaven 24.000€. Els representants de les entitats en una reunió van
decidir parlar amb Carles Brugarolas, tinent Alcalde d’Economia i president del Consell de Barri en aquell
moment , per veure com es podia aportar aquesta quantitat, sense que s’hagués de treure del pressupost
2016. El compromís d’aquest va ser fer-se càrrec, sense tocar el pressupost 2016

5.b. Procés i calendari lliure disposició 2016

Aquesta informació està penjada la web del Consell de Barri
En 2016 tenim 80.000 € en pressupostos participatius. D’aquesta quantitat, 72.000 estan destinats a
projectes inventariables, i la resta a no inventariable, projectes que no generen cap cosa tangible . Es va
demanar a Carles Brugaroles si es podien modificar les partides, i la resposta va ser que en principi seria
possible, no es va quantificar, caldria estudiar els projectes per fer-ho.

Els projectes per als pressupostos participatius els poden presentar totes els veïns de La Floresta, a títol
individual , entitats, associacions i comissions de treball del Consell de barri. Hi ha un model de fitxa que
s’emplena fàcilment, i a més a més, hi ha veïns que ajuden a presentar-los als qui tinguin dificultats en
fer-ho. Concretament el Joan R. es un dels que s’ha ofert .

Com que es disposa de 80.000€, els projectes s’han limitat a 20.000€, es a dir, que hi puguin haver com
mínim 4 projectes de 20.000 € . Amb la idea de que puguin haver-hi molts mes de quantitats inferiors.
Es preveu una quantitat destinada a un procés participatiu que el farien els nens i nenes de La Floresta.
La quantitat és de 3000€. Com que encara no hi ha Consell d’Infants, es farà a la escola i el votaran allà.
Es una manera d’educar en la dinàmica participativa. Quan hi hagi Consell d’Infants es farà a través
d’aquest ens.

Respecte al calendari, es poden presentar projectes fins a l’1 de juny, i hi haurà uns dies de valoració
tècnica, a càrrec dels tècnics de l’Ajuntament, per veure la viabilitat . Cal que siguin projectes de
competència municipal, tècnicament viables, que respecten el marc legal, que tinguin inici i final, i que
aportin alguna cosa al barri. S’exclouen els projectes urbanístics.
El 22 de juny hi ha un consell de Barri extraordinari, perquè els veïns que han presentat projectes els
expliquin. Es podran votar a la escola, al centre sociosanitari i plaça estació. Cada veí podrà votar un màxim
de 3 projectes. La votació serà a finals de setembre.
Ramon Piqué explica com es pot fer la presentació de projectes des del web. S’explica també que si hi ha
diversos projectes semblants es sumaran. La idea es que siguin projectes executables en l’any.
També es poden presentar projectes vinculats a altres en funcionament.

6. Informació Pla de Millora Urbana de La Floresta

Francesc Serra, sots director de districtes, s’incorpora a les 20:45 per informar de l’estat del Pla de
Millora de La Floresta. Informa que actualment hi ha quatre sectors oberts, i que les obres s’han d’acabar
en 3 mesos, maig, juny i juliol, fins i tot el sector que no ha començat encara, el sector nº 10, carrer i
passatge Ones. Explica que la constructora ha tingut molt difícil l’actuació degut a que les màquines no
podien passar per carrers molt estrets. A carrers com el Passeig del Caqui, si que ha estat possible posar
màquines mes grans. Ens hem vist obligat a dispersar els operaris per diferents sectors, per tant durant
un mesos hi hauran molèsties degudes a les obres en diferents zones. Al maig està previst acabar Turó
del Sol i Muntanyesa Sud. Al juny s’estaria treballant a c/ Caqui i entrant a Ones . Al sector Casino quedaria
finalitzar les incidències del passatge Verdaguer i Quadra Canals.

Ramon Piqué demana que les preguntes respecte el PMULF es deixin per a la ronda final d’
intervencions. També aporta que contínuament s’han fet reunions per diferents sectors.

7. Altres Informacions

7.1. Manteniment de franges de protecció. Isidre Marías fa un resum de la reunió que varen
tenir a l’Ajuntament per a aquest tema el 27 d’abril amb el regidor de Medi Ambient i els tècnics. Aquesta
reunió es va demanar per que la impressió dels membres de la comissió de Medi ambient era que no
s’havien fet correctament les feines.

Comunica lo que els tècnics els varen transmetre la obligatorietat de cenyir-se a la normativa. La neteja
de les franges es obligatòria per complir la normativa de protecció d’ incendis i protecció dels habitatges
envoltats de massa forestal . Es tracta d’una franja de 25 m que envolta tota parcel·la edificada o no. Per
tal que a una zona verda s’apliquin les normatives de franja de protecció ha d’estar a una distància més
propera de 500 m de la zona forestal, sinó, no s’aplica la normativa.
Parcs i jardins municipals no segueixen els mateixos criteris que les zones verdes de La Floresta, que si
que estan a una distància mes propera de menys de 500 m de la zona forestal. Totes les actuacions estan
consensuades amb el Parc de Collserola.

Isidre continua fent una descripció dels criteris de poda. Un dels criteris es deixar un arbre cada 6 o 7 m.
Es prioritzen les especies de roure i alzina front als pins, que son de més fàcil combustió. La vegetació
menor s’elimina perquè no hi hagi sotabosc, que dificulta la extinció dels incendis.
Criteris temporals Aquestes tasques es realitzem cada dos anys. No hi ha recursos per fer-ho anualment.
Es sol fer a la primavera per arribar al estiu amb el bosc net. Sols es tenen en compte els criteris temporals
per realitzar les neteges en zones sensibles de nidificació d’alguns ocells que venen marcats pel Parc de
Collserola, son àrees molt reduïdes on la neteja s’ha de fer abans del 15 de març. A la major part de La
Floresta no hi han criteris de temporalitat per respectar hivernacions, ja que és primordial respectar la
seguretat dels veïns. L’ empresa Tallat és la que realitza les neteges, no fa enviaments per a biomassa,
sinó que deixa les restes per que els veïns ho pugin aprofitar. Un cop a la setmana passa el tècnic forestal
de l’Ajuntament i tècnics de Collserola per garantir que s’està fent la neteja correctament. L’Ajuntament
té el projecte de crear un centre de biomassa per fer rendibles les restes vegetals.

Respecte a les neteges zona Valldoreix-La Floresta, fetes per educadors ambientals, l’Ajuntament no en
sap res, es suposa que ha estat promogut per l’EMD de Valldoreix
Els tècnics forestals fan entrega d’un plànol de les àrees de protecció, que quedaran a la carpeta de la
Comissió de Medi Ambient perquè es pugui consultar. També es penjarà la web del Consell de Barri.
S’anima a la Comissió de Medi Ambient a presentar projectes per a dos espais: subvencions de projectes
ambientals 2016 i pressupostos participatius 2016

7.2. Comissió de seguretat
Ramón Pique explica que abans de cada Consell de Barri es reuneix la Comissió de seguretat que està
coordinada amb Mossos i Policia local

7.3. PROMUSA . Guillermo Gallego explica que Promusa incorpora al seu consell d’administració
un membre de la AV i Propietaris de La Floresta. En aquest cas, és ell mateix , Guillermo Gallego, i es
presenta per posar-se a disposició dels veïns per resoldre qualsevol tipus de dubtes.
El darrer consell d’administració va ser el 31 de març. El temes rellevants que té Promusa actualment a La
Floresta son el projecte de masoveria urbana, adjudicat a la cooperativa Sostre Cívic, i els habitatges
públics, la promoció de l’ Av. Montserrat, que actualment no se sap com està el tema.
Altre tema pendent va ser un document sobre la revisió del PGM a l’àmbit de La Floresta. Es va aturar
degut a les al·legacions presentades per veïns, i actualment tampoc se sap com està el tema. Es demana
que si es fa cap reordenació del territori a La Floresta es faci mitjançant un procés participatiu

Fora Ordre del dia. : Pressupostos participatius.

Joan Puigdomènch, regidor de Participació Ciutadana informa en què consisteixen els pressupostos
participatius i com es duen a terme:

Hi ha una part de les inversions que es posen disposició dels veïns. En aquest moment estem en els punt
de recollida de propostes per part dels veïns, tant individuals com entitats, fins al 15 de maig. Després
s’obre un procés de refosa de les propostes.
Cap al mes d’octubre es votaran les propostes, per decidir quins son els projectes que a partir de gener
2017 s’executaran.
Aquest projectes els votarà tota la ciutat. Pel que fa a la competitivitat , cal tenir en compte que, els barris
que estan fora del nucli de la ciutat, poden oferir projectes que no poden ser allotjats al centre.

Ronda Intervencions i preguntes

- Pilar Escriche pregunta quant ha costat aquesta campanya de pressupostos participatius
- Joan Gamero, veí del passatge Verdaguer comenta que en aquest passatge falta col·locar uns coixins
berlinesos , i senyalització de control de velocitat
- Altre veí, Pere, demana que als procés dels pressupostos participatius, s’haurien de posar uns criteris
per que es pogués votar de manera ponderada en funció dels barris. Demana també transparència en
el cribratge de la comissió tècnica, així com publicar els projectes que no s’han dut a terme a la web, i el
perquè. Valora molt la realització dels processos participatius, i anima a tothom a participar
13
- Joan , veí que s’ofereix els dijous a la tarda , a ajudar a confeccionar els projectes als veïns que tenen
dificultats . A més, anima a fer campanya dels projectes que surtin des de La Floresta, estendre-ho a tot
el veïnat per que siguin votats i puguin sortir endavant
- Oriol. Fa una observació i una pregunta: Un projecte que es presenti des de un districte cal donar-li
orientació de ciutat. ¿ De quina quantitat de diners estem parlant?
- Eva Serrats proposa que el debat i l’exposició pública dels projectes no es centralitzi, sinó que es pugui
fer també als barris
- Joan Puigdomènech, en resposta al cost de la campanya dels pressupostos diu que es farà pública, que
ara mateix no te les dades davant. Pel que fa als diners que es destinaran als projectes, (aquesta va ser
una proposta de la Junta de Govern, però aprovada al Consell de la Ciutat) seran 1 milió d’euros anuals .
Aquesta quantitat es correspon en un percentatge dels pressupostos municipals. Per assegurar que es
poden finalitzar els projectes es fa un solapament . Del procés participatiu del 2016 sortiran els projectes
que s’executaran al 2017.
Les persones que presenten els projectes faran una exposició pública i una defensa de les seves propostes.
Els tècnics municipals ajudaran a valorar fins on pot arribar la idea.
Explica també que els projectes es dividiran en petits, fins a 50.000€ , i grans, que no han de sobrepassat
els 270.000€ .
Després d’aquest procés de revisió i pot ser de refosa de projectes que tenen característiques semblants,
anirà altre cop al Consell de la Ciutat, i posarà a votació oberta dels ciutadans a l’ octubre. Abans d’aquesta
votació, es presentarà a les diferents entitats que formen part del Consell de la Ciutat.
La manera de fer els processos participatius estè en continua revisió, haurem d’aprendre dels erros.
L’èxit dels pressupostos es que es portin a terme en la primera tongada
- Francesc Serra respon a Joan Gamero, en referència a la senyalització del passatge Verdaguer, que
aquesta senyalització es farà quan s’acabin les obres. El tema dels coixins berlinesos es vol decidir
conjuntament amb els veïns en la reunió de Mobilitat. No ha estat una imposició de l’Ajuntament. El camí
antic de Terrassa ha estat una excepció, perquè es tracta d’un carrer amb molt de trànsit, s’entrava i sortia
a alta velocitat i per això s’han posat 5 coixins berlinesos. Pel que fa la c/ Quadra de Canals és un carrer
que s’està treballant a la Taula de Mobilitat per decidir si es manté en doble sentit o es fa de sentit únic.

Ramon Pique, president del Consell de Barri dona per finalitzada la sessió a les 20,46 amb l’actuació del
violinista Marc Tarrida.

Comments