Portada‎ > ‎

Acta_CdB_29Maig_2018

ACTA CONSELL DE BARRI LA FLORESTA
Data: 29 de maig 2018
Núm. Sessió: 2
Hora: 19:00
Lloc: Centre Social Sanitari

Hi assisteixen:
Presidenta: Nuria Gibert
Vicepresidenta: Silvia Llombart
Secretari: Pere Lecha
En representació grups polítics municipals:
CUP- Procés Constituent: Joan Rosés
PDeCat: Joan Puigdomènech
ERC- MES: Francesc Osan
ICV-EUiA: Isidre Marías
En representació de les entitats:
AFA Escola La Floresta: Eva Serrats
AVV El Faig: Francesc Bailón
Club Olympic La Floresta: Àngel Ruiz
Col·lectiu Gent Gran: Joan Merino
Associació Propietaris i Veïns La Floresta: Guillermo Gallego
AAVV La Serreta: Elisenda Tortajada
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:
Sots directora de Participació Ciutadana: Marina Casals
Tècnic de Participació Ciutadana : Oriol Arechavala

N’ excusen l’assistència:
C’s
Associació de veïns Sol i Aire
PSC
Amics del Teatre Casino de la Floresta: Mª Angels Quadras
Coral Tardor: Oriol Ribera
Associació El Mussol: Oriol Ribera
Els Pastorets: Antoni Salvador
Senglar Cultural: Manel Berenguer

Ordre del dia
1. Actuació musical de l’Assemblea d’infants
2. Torn obert de paraules.
3. Aprovació d’actes anteriors
4. Informe de la presidència.
5. Informació sobre el procés participatiu i aprovació del pressupost de lliure disposició.
6. Protocol cessió us material del barri
7. Informació sobre el Casal jove 12-17
8. Informació sobre el procés participatiu de mobilitat del Consell de Barri
9. Informació sobre les reunions per treballar el tema d’habitatge
10. Informació sobre les activitats del Centenari de La Floresta.
11. Informació sobre el Protocol contra les violències masclistes
12. Comissions de treball:
5.1. Serveis a les persones.
5.2. Educativa.
5.3. Medi Ambient.
5.4.Cultura.
5.5. Igualtat

Desenvolupament de la sessió

1. Actuació musical de l’Assemblea d’infants.
Es projecta un vídeo amb el tema de la Assemblea d’infants de La Floresta
Isa informa que actualment se està valorant com invertir els 3.000€ dels diners de lliure
disposició que disposa la Assemblea d’infants. Se està treballant en el camí escolar per
veure dificultats de mobilitats i seguretat dels infants en el trajecte a la escola de La Floresta.
Assessorats per la Sra. Serrats, especialista en temes urbanístics, es va organitzar una
passejada des de la escola fins a les pistes de Can Llobet, per detectar els principals punts
conflictius i posteriorment fer propostes de millora. A mitjans de l mes de juny es farà una
sessió de tancament per fer un cribratge i organització de les propostes rebudes i al proper
consell de barri informar quina intervenció s’ha decidit prioritzar.

2. Torn obert de paraules.
Sr. Merino: el Consell de Seguretat de Sant Cugat no s’ha convocat encara. El Consell de Barri,
via la presidenta, hauria de reclamar als responsables la necessitat de fer la convocatòria.
Demana al consell també que faci una reclamació en referència a la manca de places
d’aparcament al centre social sanitari. Ja s’ha presentant una instància per demanar
solucions d’aparcament
Sr. Bailon: el parking del carrer Pas de la Estació s’ha privatitzat, i per aquests motiu els cotxes
van a la part de dalt. Ja fa temps que es demana que s’alliberi
Sr. Gallego: crida a atenció la absència de representants polítics en aquest consell de barri.
Sols hi ha tres partits polítics en aquest moment.
Sr. Gibert: el Sr. Puigdomènech ha avisat que s’incorpora mes tard.
Pilar (veïna) : demana que es presentin els representant dels grups polítics presents a la sala
Sr. Piqué: es va fer una primera reunió del col·lectiu “Amics de la gent gran” i no va venir ningú
Montserrat (veïna passeig Til·lers): al passeig til·lers es vol muntar una escola privada
religiosa, els veïns ens hem assabentat fa poc i sembla que ja va en marxa el projecte. Darrere
dels patis hi ha espai lliure, però ens preocupa el transit de vehicles que es molt difícil en un
passatge.
Sra. Gibert: demanarem informació a l’Ajuntament al respecte.
Sr. Osan: prega a la presidenta que demani que es convoqui la comissió de seguretat

3. Aprovació d’actes anteriors
S’aproven per unanimitat quatre actes del 27 setembre 2017, 12 de desembre 2017, 24 de gener
2018 extraordinari, 21 de febrer 2018.

4. Informe de la presidència.
Sra. Gibert informa:
• La oficina del BBVA de La Floresta s’ha tancat. La regidora de comerç Mayte Perez ha
estat fent negociacions per tal que al menys es mantingui el caixer, que d’aquí 2 mesos
es posarà a l’ estació
• Nomenclàtor: retorn de la proposta de la comissió tècnica del nomenclàtor.
En referència al “Parc de les dones”, la comissió tècnica nomenclàtor proposa que
s’anomeni “Parc del 8 de març” , però s’espera la validació del Consell de Barri.
Sra. Llombart, en qualitat de una de les proposant del nom , exposa que el motiu pel
qual varen decidir que s’anomenés “Parc de es dones” es per que no hi cap carrer ni plaça
dedicat a cap dona, i era la manera de incloure a totes les dones de La Floresta. No estem
d’acord amb aquest canvi.
En referencia a la proposta “plaça del Poble”, la comissió nomenclàtor planteja
dificultats per diferents motius. En primer lloc, es mes complex canviar el nom d’un carrer
o plaça que posar un de nou. En segon lloc, actualment es la plaça Miquel ros, que va ser
una persona amb un lligam molt important a La Floresta, i alguns/-nes veïns/-nes,
podien no estar d’acord. Es proposa traslladar el nom a altre lloc
Sr. Gallego: considero que aquesta decisió hauria de passar per la comissió de patrimoni.
S’ha de fer un anàlisi històric mes enllà de l’element reivindicatiu del nom.
Sr. Osan: el Consell de Barri ho va aprovar al seu moment, i la comissió nomenclàtor ho
analitza. Miquel ros va ser un dels fundadors de La Floresta, i podríem ofendre a algú si
ho canviem. Es podien buscar alternatives.
Sr. Gallego: si a La Floresta som uns 4.000 veïns i veïnes, quin nombre de signatures es
necessari pera que el canvi sigui representatiu? Quin percentatge?
Sra. Gibert: d’acord intentarem vehicular les diferents posicions per buscar un consens
• Desfibril·lador: hi ha un mes per a La Floresta, cal veure on s’instal·larà. Mes endavant
es farà formació per a la seva correcta utilització
• Baixada Can Llobet: la licitació de les obres començarà a l’octubre
• Plaça Dr. Olivella (Pere Planes ): finalització de l’obra i inauguració a l’octubre
• Pacte per la convivència: en breu hi haurà una reunió de la comissió de seguiment

5. Informació sobre el procés participatiu i aprovació del pressupost de lliure
disposició.

Sr. Arechavala informa dels projectes a executar i la dotació pressupostària

Inversions (82.000 €)

1. Mobiliari per al nou local de l'Agrupament Escolta "El Cau" (8.000€)
2. Espai de criança: Estructures de joc d'exterior i material per l'espai familiar al Casino
de La Floresta (7.500€)
3. Banc de llibres: Llibreria pública d'intercanvi gratuït de llibres al barri (5.000€)
4. Restauració de la Font del Fumet (20.000€)
5. Guifi·Floresta - Collserola Guifi (20.000€)
6. Escales al final del c/Pas de l'Estació (18.500€)
7. Projecte a decidir per l’Assemblea d’Infants de La Floresta (3.000€)

Despesa ordinària (8.000 €)

1. Neteja de deixalles dels boscos de La Floresta 2: retirada de voluminoses, runams i
restes de fibrociment (8.000€)
La presidenta i el secretari signen el document d’acord dels projectes a executar amb
els diners de lliure disposició

6. Protocol cessió us material del barri
Sra. Llombart informa de les condicions per poder fer ús del material del barri:
¿Qui pot fer-ne ús?: Associacions o entitats de La Floresta sense ànim de lucre inscrites al
registre municipal d’associacions.
¿On es por fer ús? El material es pera realitzar activitats al barri.
¿ Quin es el material que es posa a disposició? :
Equip de llum i micròfons sense fils
Pantalla i projector cinema a la fresca
Equip de so en format petit
Equip de so en format mitja (professional)
La recollida, el transport , la custòdia i el retorn del material es responsabilitat de la entitat.
L’equip de so professional únicament el pot retirar un tècnic professional acreditat en nom
de la entitat responsable que el demana. Caldrà emplenar un qüestionari al casino amb un
mínim de 8 dies d’antelació. Les sol·licituds s’atendran per ordre d’entrada. Es presentarà
una sola sol·licitud per tot el material que es deixa
El protocol estableix també una sèrie de “sancions” diferenciades per a incompliments lleus
i greus. Si hi ha desperfectes caldrà reparar-los.
Es consideren incompliments lleus: no tornar el material a la data que correspon o no fer
servir per a l’ús sol·licitat. En aquest cas es suspendrà durant un període la possibilitat de
sol·licitar el material
Es considera incompliment greu: causar desperfectes en el material i no reparar-los. En
aquest cas es suspèn de manera indefinida el dret a sol·licitud del material
Es crearà un comissió de seguiment del protocol del material composada per : dos tècnics
municipals, dos membres del Consell de Barri i dos membres del Senglar Cultural

7. Informació sobre el Casal jove 12-17
La educadora social Dèbora, informa que s’inaugura el casal el dissabte 9 de juny al parc de
les dones i al dilluns següent començaran les activitats. L’horari serà de tardes, de 5 a 8
aproximadament. Durant el mes de juny i juliol no es faran inscripcions, però si que es
realitzaran activitats. Les inscripcions començaran al setembre.

8. Informació sobre el procés participatiu de mobilitat del Consell de Barri
Sra. Casals informa que el 24 de maig es van presentar al grup motor els resultats de l’ estudi
de mobilitat i una primera proposta de millora per part dels tècnics.
L’estudi s’ha realitzat amb la col·laboració de la empresa Mcrit, que seguirà treballant amb
el grup motor durant el mesos de juny i juliol. Si hi ha algú interessat en formar-ne part
d’aquest grup de seguiment es pot sumar, està obert a la participació de veïns i veïnes
Entre octubre i novembre està previst presentar la proposta al Consell de Barri i si procedeix
aprovar-la.
Després d’analitzar la situació actual es té en compte : la jerarquització viària, sentits de
circulació, la estructura viària, les pendents, la regulació de la velocitat, els elements
reductors de velocitat, l’ espai públic, l’aparcament, el transport públic , els vianants i les
bicicletes
Criteris de reurbanització dels carrer de La Floresta
Els criteris de disseny proposats pels carrers de la xarxa principal s’orienten a que els
conductors tinguin una clara percepció de zona pacificada, amb prioritat pel vianant. Són
criteris generals, que s’han d’adaptar necessàriament a cada tram de carrer. Més que
pretendre l’estandardització del disseny, es proposen mínimes dimensions en funció de la
seguretat i funcionalitat.

1. Doble sentit de circulació en tots els carrers de la xarxa principal (amb excepcions en cas
de tenir una alternativa òptima en el sentit invers).
2. Calçada mínima de circulació dels vehicles de 3,5 metres (tant pels dobles sentits com
pels sentits únics).
3. Amplada mínima de 5,5 / 4,5 metres pel creuament de dos vehicles en funció si es tracta
d’un itinerari amb o sense circulació de vehicles pesants (amplada veh. lleugers: 1,8 m /
amplada veh. pesants: 2,5 m).
4. Garantir al menys un itinerari continu de vianants d’1,5 metres.
5. Garantir un espai de protecció en els accessos als habitatges d’1 metre (trams
discontinus).
6. En els itineraris de vianants que conformin un itinerari escolar, caldrà garantir una vorera
de 2 metres (mínim).
7. No delimitació dels carrils de circulació excepte en les corbes i revolts sense visibilitat, i
en les interseccions, si la secció ho permet.
8. Creació d’apartadors per facilitar el creuament de 2 vehicles en trams llargs de calçada
reduïda.
9. Als apartadors tindran de 10 metres de llargada mínim, per tal de poder entrar i sortir
sense maniobres.
10. La distància entre apartadors es realitzarà en funció de la visibilitat, amb un màxim de
separació de 100 metres.
11. Espai de 0,5 metres entre la calçada i la tanca de les parcel·les.
12. Senyalització de les portes d’accés al barri (amb senyalització vertical, horitzontal i amb
un disseny urbanístic homogeni).
13. Es prendrà com a criteri general quant a oferta d’aparcament el dels carrers S-28:
prohibició expressa de l’aparcament (indicat en les portes d’accés al barri) excepte en els
espais delimitats.
14. Les bicicletes comparteixen calçada, reforçant la senyalització horitzontal (donar més
visibilitat a la bici).
15. Passos de vianants?

Algunes estratègies de proposta prèvia son:

1. Carrers de doble sentit regulats amb apartadors
2. Carrers de doble sentit regulats amb semaforització
3. Carrers de doble sentit amb plataforma única
4. Carrers de sentits únics

Torn obert:

Laia: i les voreres?
Sra. Casals: es l’objectiu principal
Sr. Merino: es un grup motor nou?
Sra. Casals: no, no ho es, de fet, estaves convocat i t’esperavem
Sr. Piqué: no entenc per que heu convocat a un grup reduït de persones, algunes no son de
La Floresta. Aquesta proposta originariament havia sorgit de la comissió d’urbanisme.
Sra. Amoròs: L’AFA de La Floresta va anar al Ple Municipal per denunciar que la escola de La
Floresta no s’inclou en la proposta dels Pressupostos Participatius anomenda “Carril bici a
totes les escoles de Sant Cugat”. El regidor no va repondre a la nostra carta, es va dedicar a
defensar totes les inversions que s’han fet a La Floresta en els darrers anys, però totes ens han
costat molta reivindicació, res s’ha fet d’ofici.
Sr. Gamero: proposa que un cop fet l’estudi, els tècnics s’incorporen a la Comissió i fer
valoracions conjuntes.
Sr. Gallego: el grup motor que existía no va ser convidat a participar en aquestes jornades.
No es va garantir la participació. La empresa que es va contractar eren tècnics en participació,
però noen mobilitat, no vam tenir gaire interlocució.
Sra. Serrats: jo formo part del grup motor i si que hi vaig anar, em van convocar.
Sr. Rosas: pregunta per que no es va vehiculitzar a través de la comissió d’urbanisme i
mobilitat la convocatoria
Sra. Casals: l’estudi no es està finalitzat. L’AFA i la Comissió d’Urbanisme es poden
incorporar.
Assistiran tècnics de mobilitat, participació i la empresa Mcrit. Han de ser reunions molt àgils,
tècniques, per a concretar. En els criteris està molt clar l’objectiu, es tracta de “tornar a
caminar per La Floresta.
Sra. Gibert: obrirem la convocatoria a qui vulgui participar

9. Informació sobre les reunions per treballar el tema d’habitatge
S’han abordat els espai on hi ha consens entre veïns i Ajuntament per a fer habitatge protegit,
com per eixample, la plaça. S’han visitat els espais on hi havia el projecte de fer habitatge
protegit. La proposta de habitatge per a gent gran a la plaça en principi tira endavant. Totes
les actes d’aquest grup de treball es pengen al web.

10. Informació sobre les activitats del Centenari de La Floresta.
Sr. Costa: actualment estem veient comportar actuacions a la pràctica. Ens hem entrevistat
amb empreses com FECSA, FGC, etc.. per buscar suport econòmic i de recursos, i també per
obtenir informació de les actuacions que han fet al barri al llarg del temps.

11. Informació sobre el Protocol contra les violències masclistes.
Laia informa que s’ha elaborat el protocol contra agressions masclistes a La Floresta.
Els objectius de la comissió d’igualtat son:
Escoltar les necessitats de la persona agredida.
Manifestar que en el barri no es toleren les agressions masclistes
Donar una resposta comunitària aquest tipus d’agressions.
Es visitaran entitats i comerços per a explicar el protocol. Aquells locals que s’adhereixin
posaran una enganxina a la porta per donar a conèixer que les agressions masclistes no son
benvingudes en aquell local.

12. Comissions de treball:

12.1. Serveis a les persones.

Nuri Garcia informa que el dia 12 es farà una xerrada dirigida especialment a la gent gran.
S’ha demanat informació per saber quantes persones han sol·licitat la llei de la dependència
per saber si tenen cap ajut, quan està previst que se’ls concedeixi, etc..
A Sant Cugat hi ha molt poques places de residència, i a La Floresta no hi ha centre de dia.
Hi ha molta informació que no arriba als ciutadans, per exemple, al centre de dia Santa Rosa
es pot anar a dinar i un servei de podòleg cada 15 dies per 3€ la consulta.
S’han reclamat els fulletons per divulgar la informació al respecte de ajudes a persones amb
mobilitat reduïda o discapacitat.
Altre tema que s’està estudiant es saber si es poden donar ajuts per oïda, dentista,
oftalmòleg.

12.2. Educativa.

Sra. Bages informa del problema actual de ratio a les aules de la escola de La Floresta. De
les sol·licituds que s’han fet per entrar a la escola, 13 han quedat sense plaça, la majoria
residents a La Floresta. Fa 6 anys que la escola ha passat de 2 línies a 1. En 2on curs hi ha 28
alumnes i dos tenen necessitats educatives especials. La ratio ampliada seria de 27, per lo
tant es sobrepassa.
Per al curs vinent volem demanar el desdoblament en 2 línies de la escola de La Floresta.

12.3. Medi Ambient.

Sr. Fortunyo informa que s’han rebut queixes dels veïns respecte al treball a les franges de
prevenció d’incendis que s’ha realitzat. Les primers queixes varen ser a Sol i Aire. La empresa
Thaler s’ha ofert a fer una visita educativa a les zones per explicar les actuacions als veïns
interessats.
Pel que fa a la neteja dels boscos, la neteja de deixalles no es pot fer amb els voluntaris, doncs
es tracta d’un treball mes especialitzat. El que es farà es prendre nota d’on cal netejar, i es
comunicarà l’ Ajuntament.

12.4. Cultura.

El divendres 1 de juny comencen els documentals “ A la fresca” al parc de les Dones.
El tema econòmic del finançament del Senglar Cultural i la Festa Major encara no està
tancat.
(passa un full al públic per que s’apunti qui vulgui col·laborar amb la organització de les
activitats)

12.5. Igualtat ( la informació al respecte s’ha donat al punt 11) .

Torn Obert:

Sr. Bailon: la darrera vegada que es van demanar places d’aparcament es va privatitzar el parkin
de sota, les places de baix.
Pel que fa al nom de la plaça del poble, la plaça sardanes no te veïns, seria mes fàcil canviar el
nom
Sra. Gibert: el tema de la plaça del poble va sortir d’una iniciativa veïnal i es va canalitzar a través
del consell de barri
Sr. Gamero: de les escales del passatge Verdaguer no es torna a parlar. El projecte del carrer
Estel, es un tema que l’han d’aturar els veïns i veïnes de La Floresta.
Sr. Gallego: hi ha un projecte de les escales Verdaguer, però el projecte calendari definitiu encara
no està
Sr. Marías: fa temps que no es parla del projecte del torrent de Saladrigues. No saben res de la
calendarització
Sr. Osan: pregunta si algú sap com està funcionant l’ascensor nou de la estació. Ha escoltat
queixes de que es penja molt sovint.
Ricco: presenta la associació Florestina amics de la cervesa i el projecte de fer un obrador amb
gent d’exclusió social .
Sra. Gibert tanca la sessió a les 21:15 hores i dona pas a l’himne de la Assemblea d’infants de la
Floresta

Acords:
1.- Iniciar un procés per arribar a un consens de les diferents postures davant el possible canvi
de la plaça Miquel Ros per plaça del Poble.
2.- Obrir la convocatòria del grup motor ( mobilitat ) als veïns i veïnes que vulguin participar

Subpàgines (1): Actes del Consell de Barri